Јавно надметање за продају земљишта уз Батајнички друм

By 9. августа 2022. 23 августа, 2022 Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 8. септембра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине  близу два хектара налази се уз Батајнички друм и обухвата катастарске парцеле 174/2, 172/14, 174/5 и 172/13, све КО Земун поље. Према планском документу земљиште се налази у површинама планираним за привредне делатности. Део локације налази се у зони археолошког локалитета Ветеринарски завод – Батајнички пут. Приступ локацији је са Батајничког друма и планиране приступне саобраћајнице, која се налази у осталом грађевинском земљишту и чија изградња је обавеза инвеститора.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 10.582,90 динара по квадратном метру земљишта, тако да је укупан почетни износ за отуђење земљишта 205.996.148,50 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за грађевинску парцелу, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавза инвеститора је да о сопственом трошку обебеди сондажна или заштитна археолошка истраживања на појединим површинама. а према посебном програмима Завода за заштиту споменика културе. Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, топлификацију и гасификацију.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини Батајничког пута на територији Градске општине Земун