Јавно надметање за продају земљишта уз Обреновачки друм

By 19. јула 2022. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на подручју Аде Циганлије. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 29. августа, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази уз Обреновачки друм, у непосредној близини постојећих трговинских објеката. За продају је оглашена грађевинска парцела површине 7700 квадратних метара. Према планском документу, локација се налази у површинама комерцијалних делатности, у оквиру уже зоне санитарне заштите водоизворишта. За локацију је обавезна израда урбанистичког пројекта, који мора да буде потврђен од стране надлежне организационе јединице Градске управе Града Београда. Приступ локацији је са планиране саобраћајнице С2, која представља везу Обреновачког друма и Савске магистрале.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 64.670,54 динар по квадратном метру земљишта, тако да је укупан почетни износ за отуђење грађевинске парцеле 497.963.158 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за грађевинску парцелу, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, топлификацију и гасификацију. Такође, уколико буде потребно у поступку прибављања грађевинске и употребне дозволе, инвеститор ће о свом трошку извршити промену културе и класе земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на подручју Аде Циганлије уз стари Обреновачки пут, Градска општина Чукарица