Јавно надметање за продају земљишта уз Радничку улицу

By 17. новембра 2021. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда уз Радничку улицу, ГО Чукарица. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 16. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 55.169 квадратних метара налази се уз Радничку улицу, у непосредној близини спортско-рекреативног центра „Ада Циганлија“, Хиподрома и културно-историјске и туристичке целине Топчидер. Локација се према планском документу налази у површинама осталих намена – комерцијалне зоне и градски центри. На локацији нису дозвољене комерцијалне делатности, као што су: шопинг центри, хипермаркети, шопинг молови, станице за снабдевање горивом, дистрибутивни центри, велетржнице, складишта, пијаце, комерцијалне гараже, а дозвољене компатибилне намене су садржаји из области културе и спортски објекти и комплекси.

Постојећи објекти од посебног интереса за јавну службу за заштиту споменика културе су: кула осматрачница – центар за видео надзор, кућа за становање и димњак некадашње топлане. Ови објекти се задржавају у постојећем габариту и волумену, без могућности промене изгледа, доградње и надградње, а дозвољава се рестаурација, санација и ревитализација ових објеката.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта и износи 57.605,43 динара по квадратном метру земљишта, што за површину комплекса укупно износи 3.178.033.967,67 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Такође, обавеза инвеститора је и да предузме све неопходне радње ради прибављања грађевинске и употребне дозволе. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са важећим планским документом и програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

https://www.beoland.com/oglasi-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-je-gradjevinsko-zemljiste-u-radnickoj-ulici/