Skip to main content

Јавно увид у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, Градска општина Вождовац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

By 14. децембар 2020.децембар 21st, 2020Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 14. децембра 2020. до 20. јануара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату),  11. марта 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 20. јануаром 2021. године.

У току трајања пандемије у свему у складу са мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије, у затвореном простору, на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.

У складу са наведеним мерама, на јавној седници, по сваком поднетом поднеску, може да учествује само 1 (један) изабрани представник групе потписаних грађана, у свему према Закључку Комисије са 154. седници одржане 8.12.2020. године.

Очекивани ефекти доношења Плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске су стварање планских могућности за трансформацију простора и унапређење урбанистичког и друштвеног стандарда становништва, уклањање нехигијенског насеља у „Маринковој бари“, реконструкција постојеће и доградња функционалне саобраћајне мреже у складу са саобраћајним прописима, како би се обезбедио безбедан и комфоран приступ планираним наменама, унапређење стандарда коришћења постојећих јавних објеката и планирање и реализација недостајућих садржаја, унапређење постојећег карактера и амбијента предметног подручја у складу са значајем и карактеристикама простора. Површина обухваћена планом износи око 83 хектара.

Унутар границе плана, улице Мишка Јовановића, Пека Павловића, Заплањска и Драгице Кончар, у функционално рангираној уличној мрежи постојећег стања, представљају саобраћајни правац у рангу саобраћајнице првог реда. Део улице Витановачке, односно Улица Мирчe Ацева, на потезу од улице Браће Јерковића до Улице Заплањске припада систему улица другог реда. Све остале улице на предметном подручју у оквиру границе Плана припадају секундарној уличној мрежи и локалног су значаја и њихова основна функција је опслуга различитих садржаја у оквиру планом обухваћене територије. Све поменуте саобраћајнице задржавају своје рангове и функцију и убудуће.

Планиране површине јавних намена су: саобраћајне површине, површине за инфраструктурне објекте и комплексе, комуналне површине и објекти, зелене површине и површине за објекте и комплексе јавних служби. Планиране површине осталих намена су површине за становање, мешовити градски центри и површине за комерцијалне садржаје.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778303-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-podrucja-izmedju-ulica-mokroluske-miska-jovanovica-kraljevacke-i-zaplanjske-gradska-opstina-vozdovac/