Канализација у насељу Шљивице у Обреновцу

By 15. јуна 2017. Вести

Завршени су радови на изградњи 3,5 километара канализације у насељу Шљивице, што је први корак ка успостављању градске канализационе мреже у овом насељу. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ће до краја ове године изградити и неопходну црпну станицу, чиме ће се створити услови да се око 200 домаћинстава пријави општинском комуналном предузећу за прикључење на градску канализациону мрежу у Обреновцу. Дирекција је финансирала радове на изградњи секундарне канализационе мреже са 65 милиона динара из буџета града Београда, а за изградњу црпне станице обезбеђено је додатних 25 милиона динара.
У првој фази радова постављено је 3,5 километaра секундарне канализационе мреже у свим улицама насељу, које има близу хиљаду становника. Канализационе цеви пречника 250 мм постављене су у осовини улица на дубинама од два до пет метара и уграђени су елементи за даљу изградњу кућних прикључака, према границама катастарских парцела корисника. Извођач је током радова вршио редовно снижавање нивоа подземних вода и обезбеђивао уграђене инсталације од потиска који стварају подземне воде.
Да би изграђена секундарна мрежа могла да функционише, Дирекција ће до краја ове године изградити црпну станицу и потисни цевовод, који ће прикупљене отпадне воде усмерити у постојећу градску мрежу. Тендер за изградњу црпне станице са потисним водом је у завршној фази и почетак радова се очекује током јула. Црпна станица је неопходна како би се прикупљене отпадне воде из насеља Шљивице препумпавале преко канала Стара Тамнава до постојеће градске канализационе мреже.
Поред ових радова, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда реализује у Обреновцу још неколико пројеката недостајуће инфраструктуре, као што су реконструкција рени бунара на локацији Вић Баре, изградња канализације у насељу Браће Југовић и припрема за изградњу две нове саобраћајнице.