Skip to main content

Javni uvid u nacrt PDR područja severno od Prvomajske ulice, u delu od Bačke do Novogradske ulice

By 6. novembra 2019.Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 4. novembra do 4. decembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 23. januara 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 4. decembrom 2019. godine.

Plan detaljne regulacije dela područja severno od  Prvomajske ulice, u delu od Bačke do Novogradske ulice ima za cilj definisanje površina javne i ostale namene, pravila uređenja i građenja predmetnog prostora u skladu sa postojećom tipologijom blokova, ostvarenim prostornim vrednostima i kapacitetima, internom mrežom saobraćajnica i postojećim slobodnim  i zelenim površinama, definisanje statusa neplanski izgrađenih objekata, rešenje parkiranja za postojeće kapacitete, kao i opremanje prostora komunalnom infrastrukturom.

Granica plana obuhvata teritoriju između ulica: Prvomajske, Romanijske, Miće Radakovića, Dragana Rakića, Šilerove, Zagorske, Rade Končara, Ulicu Rade Končara od raskrsnice sa Prvomajskom do raskrsnice sa Ugrinovačkom ulicom i delove blokova uz Prvomajsku ulicu, od raskrsnice sa ulicom Rade Končara do Pazovačkog puta. Lokacija se nalazi u površinama namenjenim za površine javne namene, kao i za površine ostalih namena: površine za stanovanje, mešoviti gradski centri i komercijalni sadržaji.

U okviru površina javne namene planirane su saobraćajne, infrastrukturne i zelene površine, kao i površine za javne službe i objekte. U okviru površina ostale namene planira se zona transformacije porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u višeporodično stanovanje, kao i zona višeporodičnog stanovanja u postojećim organizovanim naseljima – otvoreni blok. Za razvoj komercijalnih sadržaja planira se zona mešovitih gradskih centara u zoni srednje spratnosti i zona pratećih komercijalnih sadržaja.

Izradom ovog plana očekuje se povećanje atraktivnosti područja, ambijentalnih vrednosti, standarda stanovanja i poslovanja, zatim obnova, rekonstrukcija i transformacija područja koju pokreće dodatna ili nova izgradnja, opremanje objektima komunalne, saobraćajne i socijalne infrastrukture, kao i racionalnije korišćenje prirodnih resursa i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu primenom energetski efikasne izgradnje.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1766841-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-severno-od-prvomajske-ulice-u-delu-od-backe-do-novogradske-ulice/