GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području GO Mladenovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 6. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje su ponuđene dve građevinske parcele u Ulici Stevana Sinđelića, površine 466 i 491 kvadratni metar. Prema planskom dokumentu, zemljište se nalazi  zoni ostalih namena, porodično stanovanje u centralnom gradskom području sa ograničenjem infrastrukture – zaštitni koridor postojećek nadzemnog voda 35 kW.

S obzirom da na prošlogodišnjem nadmetanju nije pristigla nijedna prijava za ove građevinske parcele, početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta je umanjen za 20%, tako da za građevinsku parcelu GP1 iznosi 2.013.615,82 dinara, dok početni iznos za građevinsku parcelu GP2 iznosi 2.121.642,42 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU SA ELEMENTIMA DETALjNE RAZRADE II FAZE PRVE LINIJE METRO SISTEMA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

By Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

JAVNI UVID obaviće se od 7. novembra do 8. decembra 2022. godine. svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica 27. marta 43-45 (u suterenu). Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, koje se nalazi u Ulici Mihaila Milovanovića u Mladenovcu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 10. oktobra, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za prodaju je oglašena građevinska parcela kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš) površine 2313 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, parcela se nalazi u zoni ostale namene višeporodičnog stanovanja, centralnog gradskog područja. Višeporodično stanovanje je kompatibilno sa drugim komercijalnim namenama užeg gradskog centra, kao i sa javnim površinama i javnim objektima od opšteg interesa, javnim zelenilom, porodičnim stanovanjem i sportsko-rekreativnim površinama. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Ulici Diane Budisavljević

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Savskom vencu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 27. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Predmet otuđenja je suvlasnički udeo na građevinskoj parceli 53-11  koja se nalazi  u ulici Diane Budisavljević, ukupne površine 983,00 m2, od čega je 862,875 m2 u javnoj svojini grada Beograda, a 120,125 m2 u privatnoj svojini fizičkih i pravnih lica. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama za stanovanje sa delatnostima, gde je dozvoljena izgradnja stambenih zgrada i zgrada za delatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, zanatskih usluga, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i rekreacije i drugih poslovnih zgrada koje ne ometaju osnovnu namenu – stanovanje.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz privrednoj zoni u Zemunu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 8. septembra, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Predmet otuđenja je zemljište površine 4204 metra kvadratna u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“ severno od auto-puta. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama planiranim za privredne delatnosti, a kao kompatibilne namene dozvoljeni su gradski centri, javni i sportski objekti i kompleksi, kao i zelene, komunalne, infrastrukturne i saobraćajne površine.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Batajnički drum

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Zemunu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 8. septembra, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine  blizu dva hektara nalazi se uz Batajnički drum i obuhvata katastarske parcele 174/2, 172/14, 174/5 i 172/13, sve KO Zemun polje. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama planiranim za privredne delatnosti. Deo lokacije nalazi se u zoni arheološkog lokaliteta Veterinarski zavod – Batajnički put. Pristup lokaciji je sa Batajničkog druma i planirane pristupne saobraćajnice, koja se nalazi u ostalom građevinskom zemljištu i čija izgradnja je obaveza investitora.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Obrenovački drum

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području Ade Ciganlije. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 29. avgusta, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi uz Obrenovački drum, u neposrednoj blizini postojećih trgovinskih objekata. Za prodaju je oglašena građevinska parcela površine 7700 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, lokacija se nalazi u površinama komercijalnih delatnosti, u okviru uže zone sanitarne zaštite vodoizvorišta. Za lokaciju je obavezna izrada urbanističkog projekta, koji mora da bude potvrđen od strane nadležne organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda. Pristup lokaciji je sa planirane saobraćajnice S2, koja predstavlja vezu Obrenovačkog druma i Savske magistrale.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Karpoševoj ulici na Čukarici

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Karpoševoj ulici. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 21. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Karpoševoj ulici na Čukarici, na građevinskoj parceli GP-17, koju čini katastarska parcela broj 10415 KO Čukarica površine 262 kvadratna metra. Parcela se nalazi u zoni transformacije porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u  višeporodično stanovanje, a sprovodi se  neposrednom primenom pravila građenja PGR-a. Sa višeporodičnim stanovanjem kompatibilni su komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti. Na parceli se može graditi i samo višespratna kolektivna garaža.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u nastavku Ulice Jurija Gagarina u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 20. maja, a javno nadmetanje će se održati 23. maja u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi iza naselja Dr Ivana Ribara u Bloku 72, a površina kompleksa je 27.501 kvadratni metar. Za prodaju su oglašene dve građevinske parcele, GP1 površine 15.135 kvadratnih metara i GP2 površine 12.366 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u zoni komercijalnih sadržaja u zoni niske spratnosti. Pristup lokaciji je predviđen sa planirane saobraćajnice, koja predstavlja produžetak Ulice Jurija Gagarina.

Opširnije