Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, koje se nalazi u Ulici Mihaila Milovanovića u Mladenovcu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 10. oktobra, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za prodaju je oglašena građevinska parcela kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš) površine 2313 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, parcela se nalazi u zoni ostale namene višeporodičnog stanovanja, centralnog gradskog područja. Višeporodično stanovanje je kompatibilno sa drugim komercijalnim namenama užeg gradskog centra, kao i sa javnim površinama i javnim objektima od opšteg interesa, javnim zelenilom, porodičnim stanovanjem i sportsko-rekreativnim površinama. Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš), ukupne površine 2.313m2, upisana u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 08.09.2022. god.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Ulici Diane Budisavljević

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Savskom vencu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 27. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Predmet otuđenja je suvlasnički udeo na građevinskoj parceli 53-11  koja se nalazi  u ulici Diane Budisavljević, ukupne površine 983,00 m2, od čega je 862,875 m2 u javnoj svojini grada Beograda, a 120,125 m2 u privatnoj svojini fizičkih i pravnih lica. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama za stanovanje sa delatnostima, gde je dozvoljena izgradnja stambenih zgrada i zgrada za delatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, zanatskih usluga, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i rekreacije i drugih poslovnih zgrada koje ne ometaju osnovnu namenu – stanovanje.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz privrednoj zoni u Zemunu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 8. septembra, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Predmet otuđenja je zemljište površine 4204 metra kvadratna u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“ severno od auto-puta. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama planiranim za privredne delatnosti, a kao kompatibilne namene dozvoljeni su gradski centri, javni i sportski objekti i kompleksi, kao i zelene, komunalne, infrastrukturne i saobraćajne površine.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Batajnički drum

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Zemunu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 8. septembra, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine  blizu dva hektara nalazi se uz Batajnički drum i obuhvata katastarske parcele 174/2, 172/14, 174/5 i 172/13, sve KO Zemun polje. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u površinama planiranim za privredne delatnosti. Deo lokacije nalazi se u zoni arheološkog lokaliteta Veterinarski zavod – Batajnički put. Pristup lokaciji je sa Batajničkog druma i planirane pristupne saobraćajnice, koja se nalazi u ostalom građevinskom zemljištu i čija izgradnja je obaveza investitora.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, u privrednoj zoni severno od autoputa, uz ulicu Grmeč nova 1, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli GP7, ukupne površine 4.204 m2, koju čini katastarska parcela broj 1699 KO Zemun polje, upisana u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda, sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 09.08.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u blizini Batajničkog puta na teritoriji Gradske opštine Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u blizini Batajničkog puta na teritoriji  Gradske opštine Zemun, ukupne površine 19.465m2 koja je obuhvaćena:

  • građevinskom parcelom GP1, koju čine katastarske parcele broj: 174/2 i 172/14, obe KO Zemun polje, površine 17.869 m2 predviđene za privredne delatnosti i
  • građevinskom parcelom GPS, koju čine katastarske parcele broj: 174/5 i 172/13, obe KO Zemun polje, površine 1.596 m2 predviđene za pristupni put.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Obrenovački drum

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području Ade Ciganlije. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 29. avgusta, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi uz Obrenovački drum, u neposrednoj blizini postojećih trgovinskih objekata. Za prodaju je oglašena građevinska parcela površine 7700 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, lokacija se nalazi u površinama komercijalnih delatnosti, u okviru uže zone sanitarne zaštite vodoizvorišta. Za lokaciju je obavezna izrada urbanističkog projekta, koji mora da bude potvrđen od strane nadležne organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda. Pristup lokaciji je sa planirane saobraćajnice S2, koja predstavlja vezu Obrenovačkog druma i Savske magistrale.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na području Ade Ciganlije uz stari Obrenovački put, Gradska opština Čukarica

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koji se nalazi na području Ade Ciganlije uz stari Obrenovački put, Gradska opština Čukarica, na građevinskoj parceli ukupne površine 7.700 m2, koju čine katastarske parcele broj: 12701/9 površine 3.172 m2, 12700/1, površine 2.957 m2 i 12692/5 površine 1.571 m2,   sve KO Čukarica i sve upisane u List nepokretnosti broj 14222 KO Čukarica, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 19.07.2022. god.