Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 3. etapa)

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 3. etapa), sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu.

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO NASELjA JAJINCI UZ ULICU JAKOVA GALUSA, GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA I VOŽDOVAC

By Istaknuto, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

 

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

JAVNI UVID obaviće od 4. septembra do 4. oktobra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda,  Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 26. oktobra 2023. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u naselju Pinosava

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u naselju Pinosava, GO Voždovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 4. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Ulici kamenjak, na katastarskoj parceli broj 1535/2 KO Pinosava, površine 2642 kvadratna metra. Na parceli je upisana javna svojina Grada Beograda sa udelom ½ (1321 m2) i privatna svojina fizičkog lica sa udelom ½ (1321 m2). Prema planskom dokumentu parcela se nalazi u zoni porodičnog stanovanja u formiranim gradskim blokovima u perifernoj zoni grada.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja suvlasničkog udela građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli 1535/2 KO Pinosava, u ulici Kamenjak, u Gradskoj opštini Voždovac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je suvlasnički udeo građevinskog zemljišta  na katastarskoj parceli 1535/2 KO Pinosava, u ulici Kamenjak, u Gradskoj opštini Voždovac, ukupne površine 2.642 m2, na kojoj je, prema podacima katastra nepokretnosti upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 1/2 (1.321 m2) i privatna svojina Pašković (Krsta) Vuk, ul. Uroša Martinovića 17/32, Beograd,  sa udelom 1/2 (1.321 m2).

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.08.2023. god.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, koje se nalazi u Ulici Mihaila Milovanovića u Mladenovcu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 24. jula, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za prodaju je oglašena građevinska parcela kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš) površine 2313 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, parcela se nalazi u zoni ostale namene višeporodičnog stanovanja, centralnog gradskog područja. Višeporodično stanovanje je kompatibilno sa drugim komercijalnim namenama užeg gradskog centra, kao i sa javnim površinama i javnim objektima od opšteg interesa, javnim zelenilom, porodičnim stanovanjem i sportsko-rekreativnim površinama.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Pružatovcu, GO Mladenovac

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, koje se nalazi u selu Pružatovac, GO Mladenovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 24. jula, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za prodaju su oglašene dve građevinske parcele kojima odgovaraju katastarske parcele 572 i 573, obe KO Pružatovac površine 2484 i 2084 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, parcele se nalaze u građevinskom području – seoska zona, zemljište planirano za izgradnju i iste ispunjavaju uslov za formiranje građevinskih parcela, tj. za iste se mogu izdati lokacijski uslovi, odnosno građevinska dozvola.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš), ukupne površine 2.313m2, upisana u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 20.06.2023. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u selu Pružatovacu, Gradska opština Mladenovac

By Oglas

Predmet otuđenja su dve građevinske parcele koje se nalaze  u Gradskoj opštini Mladenovac, u selu Pružatovac,  i to:
– GP1, kojoj odgovara katastarska parcela 572, površine 2.484 m2  i
– GP2, kojoj odgovara katastarska parcela 573, površine 2.084 m2,
obe upisane u List nepokretnosti broj 889 KO Pružatovac, kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 20.06.2023. god.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Dobanovcima

By Vesti, Istaknuto
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, na području GO Surčin. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 20. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje je ponuđeno zemljište ukupne površine 1093 kvadratna metra u Lovačkoj ulici u Dobanovcima. Prema planskom dokumentu, zemljište se nalazi u zoni porodičnog stanovanja niske gustine izgrađenosti, gde mogu biti zastupljene i druge kompatibilne namene. Broj katastarske parcele koja je predmet otuđenja je 932/3 KO Dobanovci, a pristup lokaciji je sa Lovačke ulice koja je planirana za proširenje.

Opširnije