Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Direkcija obavlja komunalnu delatnost obezbeđivanja uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta, pripreme i realizacije srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji grada Beograda, kao delatnost od opšteg interesa i obavlja sve stručne poslove u cilju obezbeđenja uslova za izgradnju javnih objekata od posebnog značaja za Grad. U okviru isključivog prava obavljanja navedene delatnosti, Direkcija u ime i za račun Grada Beograda, kao titulara javne svojine, vrši poslove na realizaciji programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Direkcija obavlja i poslove obezbeđivanja uslova za izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namene, u skladu sa zakonom, a u ime i za račun osnivača kao titulara javne svojine i shodno tome vrši stručne poslove na pribavljanju građevinskog zemljišta (rešavanje imovinsko–pravnih odnosa, raseljavanje i dr.) organizuje izradu tehničke dokumentacije i tehničke kontrole, izgradnju i tehnički pregled, obavlja poslove stručnog nadzora i održavanja objekata javne namene do primopredaje nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda na održavanje i upravljanje.

Direkcija obračunava elemente za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, a za potrebe investitora priprema informacije o svim potencijalnim lokacijama, potrebnu dokumentaciju, podloge i elaborate za otuđenje građevinskog zemljišta.

Cilj Direkcije je zaštita javnog interesa, a rukovodstvo i zaposleni ovaj zadatak uspešno realizuju sprovodeći odgovornu poslovnu politiku i čvrstu finansijsku disciplinu.