Direkcija

Organizacija

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NADZORNI ODBOR

Predsednik Nadzornog odbora
Miljkan Karličić

Članovi Nadzornog odbora:
Veljko Mihailović, dipl. prav.  
Anđela Šišović, dipl. inž. arh. 

Vršilac dužnosti direktora Direkcije
Milan Vranić, master politikolog

koordinator
Jovana Bogdanović, mast. inž. građ.

Jedinica za informisanje i komunikacije

direktor jedinice
Nenad Bajić, dipl. filol.

Jedinica za implementaciju projekata

direktorka jedinice
Zdenka Sabljić, dipl. inž. arh.

Jedinica za internu reviziju

direktor jedinice
Nenad Todorović, dipl. prav.

Izvršna direktorka
Marija Leković, dipl.inž.građ

Operativni direktor

Milan Rajinac, dipl. inž. građ.

Sektor za izgradnju, nadzor i visokogradnju

direktor
Nikola Medenica, dipl.inž.građ.

Službe:

 • Služba za realizaciju i nadzor infrastrukturnih radova
 • Služba za visokogradnju
 • Služba za ugovaranje i praćenje realizacije ugovora

Operativna direktorka

Bojana Radojević, dipl. inž. arh.

Sektor za program i pripremu

direktorka
Tatjana Popović, dipl. inž. građ.

Službe:

 • Služba tehničke pripreme
 • Odeljenje za program i nedostajuću infrastrukturu

Operativni direktor

Dalibor Simić, dipl. prav.

Sektor za planiranje i lokacije

direktorka
Daniela Korica Pantelić, dipl. inž. arh.

Službe:

 • Služba za planiranje
 • Služba organizacione pripreme
 • Služba za pripremu lokacija
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove

direktorka
Vesna Gnjatović, dipl. prav.

Službe:

 • Služba za ljudske resurse i normativno-pravne poslove
 • Služba za podršku upravljanju ljudskim resursima
 • Služba za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara
 • Služba za opšte poslove – logistika
 • Služba pisarnice i arhive
 • Odeljenje voznog parka, protokola i kafe kuhinje

Operativna direktorka

Živana Kukrika, dipl. prav.

Sektor za građevinsko zemljište

direktorka
Biljana Šebek, dipl.prav.

Službe:

 • Služba za građevinsko zemljište
 • Služba za obračun i ugovaranje
Sektor za imovinu i pravne poslove

direktorka
Jelena Šteta, dipl. prav.

Službe:

 • Služba za pravne poslove
 • Služba za imovinsko pravne poslove

Operativna direktorka

Dragana Štulić, dipl. ekon.

Sektor za finansije

direktorka
Snežana Milanović, dipl. ekon.

Službe:

 • Služba za finansijsku operativu
 • Služba za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
Sektor za informacione tehnologije

direktor
Krsto Bojović, mast. inž. inf. tehnol.

Službe:

 • Služba za informacione tehnologije
 • Odeljenje za razvoj aplikacija i GIS

Operativna direktorka

Ana Opačić, dipl. prav.

Sektor za javne nabavke

direktor
Boris Nikolić, dipl. prav.

Služba:

 • Služba za javne nabavke