Skip to main content

Diskusija o radovima sa konkursa za Makiško polje

By 21. februara 2018.Vesti

Diskusija o radovima koji su nagrađeni na urbanističko-arhitektonskom konkursu za deo Makiškog polja održaće se 22. februara u 16 sati u Urbanističkom zavodu Beograda, Palmotićeva 30.

Uz stručnu pomoć Udruženje arhitekata Srbije, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je u martu prošle godine urbanističko-arhitektonski konkurs dela Makiškog polja. Radovi su prikupljani do juna, a obaveštenje o rezultatima konkursa objavljeno je u septembru.

Konkursna rešenja podrazumevaju, pre svega, formiranje novog ambijenta koje korespondira sa okruženjem i predstavlja novo težište u prostoru. Predložena projektantska i programska rešenja osim što su primerena značaju prostorne pozicije lokacije u kontekstu povezivanja sa okruženjem, utemeljena na vrednovanju postojećih prirodnih i funkcionalnih značenja ovog prostora, morala su da zadovolje i kriterijume zasnovane na ekonomskoj vrednosti lokacije, kao najbolje ponude za budući novu urbanu gradsku celinu. Na taj način su rešenjima ponuđena ekonomski opravdana rešenja, a sve kroz analizu područja sa aspekta planirane urbanizacije, uključujući javne sadržaje i postojeću i planiranu infrastrukturnu izgradnju.

Izveštaj o radu žirija možete pogledati ovde:
Katalog Makiško polje