Dobar odziv za izmirenje dospelog duga po osnovu naknade

By 7. marta 2017. Vesti

Posle mesec dana otkako je Skuština Grada Beograda usvojila Odluku o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, preko stotinu dužnika podnelo je zahtev za zaključenje ugovora o izmirenju duga, a Grad Beograd će na osnovu ovih ugovora prihodovati preko 200 miliona dinara. Investitorima se omogućava da plate svoje dosadašnje dugovanje, sa ili bez popusta, uz otpis obračunate, a neplaćene kamate.

Na primer, investitor danas ima osnovni dug od 2 miliona dinara i kamatu od 500 hiljada dinara, dakle ukupno duguje 2,5 miliona dinara.

Investitor može da podnese zahtev do kraja aprila i onda ima još dva meseca da zaključi ugovor sa Direkcijom, po kome mu se otpisuje 500 hiljada dinara kamate i daje mu se mogućnost da osnovni dug od 2 miliona dinara plati u roku od četiri meseca sa popustom od 50%, tako da investitor na kraju uplaćuje milion dinara i prestaje da bude dužnik po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Postoji i druga mogućnost, po kojoj se takođe otpisuje kamata, a osnovni dug se plaća na 12 rata uz dostavljanje sredstava obezbeđenja, hipoteke ili bankarske garancije.

Odlukom nisu obuhvaćeni dužnici protiv kojih je doneta pravosnažna sudska presuda ili koji su u nekoj od faza stečajnog postupka

Važno je napomenuti da time što će platiti milion dinara dužnik nije u povlašćenom položaju u odnosu na one investitore koji danas pribavljaju građevinsku dozvolu i plaćaju doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta. Analiza jasno pokazuje da za iste kvadrate planiranog objekta današnji redovni investitor plaća približno isti iznos doprinosa sa popustom, kao što i dužnik izmiruje nominalni dug sa popustom. Time se ne čini šteta budžetu grada, već naprotiv, obezbeđuju se sredstva koja stoje zarobljena u dugotrajnim sudskim postupcima, za koje nemamo garanciju kada bi bili okončani.

Do sada je blizu sto dužnika podnelo zahtev za izmirenje duga, od kojih je jednom manjem broju već odgovoreno da nema pravo na zaključenje ugovora jer je protiv njih doneta pravosnažna sudska presuda. Sa onim dužnicima koji imaju pravo, ugovorna dokumentacija se priprema i u ovom trenutku Direkcija planira oko 200 miliona dinara koji će biti naplaćeni po osnovu odluke o izmirenju dospelog duga. To su ozbiljna budžetska sredstva od kojih može da se izgradi nekoliko desetina kilometara kanalizacione ili vodovodne mreže, što ukazuje da je Skupština grada Beograda ispravno postupila kada je prihvatila ovu inicijativu Direkcije.

Pored toga što su investitori sami počeli da podnose zahteve odmah po stupanju na snagu odluke krajem januara, Direkcija je poslala preko 2000 pisama na adrese svih onih koji se pojavljuju u ugovorima kao obveznici naknade, kako bi ih detaljno upoznala sa mogućnostima da izmire dospela dugovanja. Dužnici bi ovu priliku trebalo pravilno da iskoriste i spreče dalje donošenje sudskih presuda i njihovo izvršenje prinudnom naplatom.

Najveći broj dugovanja nastao je u periodu 2004-2011. godine, u vreme kada je tada važećom gradskom odlukom bilo omogućeno da investitori plate samo 10% od ukupnog iznosa naknade i da dobiju građevinsku dozvolu. Istina, neki od investitora su zapali u stvarne finansijske probleme usled ekonomske krize i nisu bili solventni za izmirenje preostalih obaveza iz ugovora sa Direkcijom, ali bilo je puno i onih koji su svesno mešetarili sa ovom mogućnošću plaćanja 10% od ukupnog iznosa naknade. Dobijajući građevinsku dozvolu nalazili su sugrađane koji su, zarad niže cene kvadrata u izgradnji, davali novac tim investitorima za izgradnju objekata ili su davanjem ovlašćenja investitoru, građani ulazili u ugovorni odnos sa Direkcijom i time postajali solidarno odgovorni za plaćanje preostalih rata iz ugovora, što ih je, od slučaja do slučaja, ostavljalo bez novca i bez završenih stanova ili sa stanovima za koje ne mogu da dobiju upotrebnu dozvolu i upišu svoje vlasništvo u evidenciji nepokretnosti, i jedino što im je ostalo sigurno, jesu dugovanja prema Direkciji.

Pogledajte kako izmiriti dugovanja po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ovde