Skip to main content

Građevinsko zemljište prodato za 206 miliona dinara

By 8. juna 2020.Vesti

Građevinsko zemljište u javnoj svojini Grada Beograda prodato je za ukupno 206 miliona dinara na dva odvojena javna nadmetanja, koja su održana u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Na javnom nadmetanju za lokaciju u Slavonskoj ulici u Zemunu postignuta je cena od 85 miliona dinara, a za lokaciju u Privrednoj zoni Auto-put“ u Novom Beogradu dve građevinske parcele su prodate za 121 milion dinara.

Za zemljište u Slavonskoj ulici u Zemunu prijavilo se 17 učesnika, koji su se nadmetali za građevinsku parcelu površine 1427m2, za koju je početna cena iznosila 30,4 miliona dinara i za koju je dostignut iznos od 85 miliona dinara. Na lokaciji je dozvoljena izgradnja objekata za stanovanje i izgradnja objekata koji imaju kompatibilne namene i koji ne ugrožavaju osnovnu namenu i životnu sredinu. Kompatibilne namene su komercijalne zone i gradski centri, sportski objekti i kompleksi, javne namene u funkciji obrazovanja, zdravstva i kulture, kao i privredne delatnosti kategorije A.U Privrednoj zoni „Auto-put“, uz Ulicu Milana Rešetara, za prodaju su bile oglašene dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 površine 2139m2 i GP2 površine 4576m2. Za GP1 nadmetalo se 8 učesnika, koji su početnu cenu od 27,6 miliona dinara podigli do iznosa od 48 miliona dinara. Početnu cenu od 59,1 milion dinara za građevinsku parcelu GP2, tri zaiteresovana investitora podigli su do iznosa od 73 miliona dinara. Obe parcele pripadaju prostornoj celini u kojoj je dozvoljena izgradnja objekata privredne delatnosti, a pristup građevinskim parcelama je predviđen iz Ulice Milana Rešetara.

Pored prihoda od prodatog zemljišta, investitori će u skladu sa gradskim odlukama imati i obavezu plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta koji će im biti obračunat u postupku pribavljanja građevinske dozvole

Obaveza investitora biće da izvedu sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcela koje su im otuđene i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, toplifikaciju i gasifikaciju. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda biće uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planom detaljne regulacije i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.