Infrastruktura

Zahtev za zaključenje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture

U slučajevima manjih intervencija na sekundarnom opremanju građevinskog zemljišta, veoma je čest interes pravnih i fizičkih lica da sopstvenim sredstvima finansiraju izgradnju nedostajuće, neophodne infrastrukture za funkcionisanje svog objekta, koju bi potom predali Gradu Beogradu u trajno vlasništvo, s obzirom da Direkcija, kao imalac javnih ovlašćenja za realizaciju javnih infrastrukturnih objekta, ne može ugovarati finansiranje izgradnje takve infrastrukture, ukoliko taj infrastrukturni objekat nije predviđen planom javnih nabavki.

U cilju omogućavanja što većem broju zainteresovanih investitora da u projektovanom roku pribave građevinsku dozvolu za svoj objekat, te u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima i uslovima JKP BVK, koji nalažu izgradnju neophodne nedostajuće infrastrukture radi priključenja objekta na komunalnu infrastrukturu i isti u planiranom roku stave u funkciju, predviđena je mogućnost zaključivanja ugovora kojim bi se pravno ili fizičko lice obavezalo da u ime Direkcije finansira sve aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, izvođenju radova i tehničkom pregledu objekta nedostajuće infrastrukture i izgrađeni objekat preda gradu, uz umanjenje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Direkcija je dužna da svoje stručne službe angažuje na praćenju i kontroli aktivnosti prilikom projektovanja i izgradnje, što je garancija da će budući objekat javne komunalne infrastrukture biti tehnički ispravno izveden, u skladu sa pozitivnim zakonima i propisima koji važe za vrstu objekta koji se gradi i predaje gradu Beogradu.

Za podnošenje zahteva za ugovaranje nedostajuće infrastrukture potrebno je dostaviti:
– Zahtev
– Lokacijske uslove
– Uslove vodovoda sa grafičkim prilogom
– Uslove kanalizacije sa grafičkim prilogom
– Kopiju plana
– List nepokretnosti


* Grafički prikaz i informacije o statusu zahteva za izgradnju nedostajuće infrastrukture možete pogledati i u okviru GIS aplikacije Direkcije – sloj Nedostajuća infrastruktura.