Skip to main content

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije komercijalne zone između Ulica Vladimira Tomanovića i autoputa

By 11. decembra 2017.Planovi u izradi

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), od 11. decembra 2017. godine do 15. januara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 1. februara 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, u Ulici Kraljice Marije 1, najkasnije do 15. januara 2018. godine.

Izradi ovog Plana pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije komercijalne zone između ulice Vladimira Tomanovića i autoputa („Službeni list grada Beograda“, br. 30/15) koju je Skupština grada Beograda donela na sednici održanoj 08.06.2015. godine.

Osnovni cilj izrade Plana detaljne regulacije je ispitivanje mogućnosti realizacije komercijalnih namena planiranih prema Planu generalne regulacije za predmetno područje.
Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 5,95 ha. U okviru plana predviđene su površine javne namene (saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom i biciklističkim stazama, površine zaštitnog zelenog pojasa, komunalne infrastrukturne površine; a u okvriru površina ostalih namena planirani su komercijalni sadržaji.

Javni uvid je moguć do 15. januara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

 Више информација