Skip to main content

Javni uvid treće faze Plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu

By 18. oktobra 2021.Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

JAVNI UVID obaviće se od 18. oktobra do 19. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Surčin, Vojvođanska 79. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 9. decembar 2021. godie u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Surčin, Surčin, Vojvođanska 79.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 19. novembrom 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Skupština grada Beograda donela je 2016. godine odluku o izradi Plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do auto-putske obilaznice. Odluka je doneta na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u cilju utvrđivanja pravila uređenja i građenja u okviru područja planiranog za izgradnju i njegovo saobraćajno i infrastrukturno opremanje, kao i definisanje planskog rešenja trase saobraćajnice Beograd – Južni Jadran.

Ovaj Plan predstavlja III fazu planskog rešenja u cilju stvaranja planskog osnova za uređenje područja uz Vinogradsku ulicu, kroz sagledavanje prostornih mogućnosti predmetne lokacije, njenog neposrednog i šireg okruženja i ograničenja na način da se optimalno iskoriste mogućnosti ovog prostora i omogući efikasno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

Površine javne namene planiraju se za saobraćajnice, infrastrukturne objekte komunalne površine i objekte, zelene površine, vodne površine, šume i površine za objekte i komplekse javnih službi. Površine ostale namene su planirane za stanovanje, mešovite gradske centre, komercijalne sadržaje i ostale zelene površine.

Javni gradski prevoz putnika planira se uz zadržavanje postojećih linija koje saobraćaju Vinogradskom ulicom, kao i uvođenje trase autobuskih linija koje bi opsluživale sadržaje u okviru predmetnog plana.

Za predškolske ustanove planiran je smeštaj dece u okviru dva objekta, za ukupan broj od 540 dece, dok je za smeštaj učenika planirana lokacija za osnovnu školu za ukupan broj od 720 dece. U okviru planiranih kapaciteta za predškolsko i osnovno obrazovanje ima rezerve za korisnike sa šireg gravitacionog područja. Osim toga, planira se i po jedna ustanova primarne zdravstvene i socijalne zaštite.

Više informacija na: https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1787950-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-uz-vinogradsku-ulicu-sa-saobracajnom-vezom-do-autobuske-obilaznice-novi-beograd-i-surcin_2/