JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA BATAJNICA, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN, ZA DEO ULICE NOVA 47

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 22. juna do 22. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 30. jula. 2020. godine u 13 časova.

U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 22. julom 2020. godine.

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije naselja Batajnica, Gradska opština Zemun, za deo ulice Nova 47 predviđaju proširenje saobraćajnice Nova 47 za jednu saobraćajnu traku, u delu između ulice Pukovnika Milenka Pavlovića i ulice Nova 30.

Kroz naselje Batajnica, pravcem severoistok – jugozapad prostire se saobraćajni potez koga čine Ulica carice Jelene i Ulica Jovana Brankovića i koji povezuje Batajnicu sa Ugrinovcima na jugu i sa Novim Banovcima na severu. Ovaj potez je deo Državnog puta IIB reda 319 i sa železničkom prugom Beograd-Šid se ukršta u nivou. Da bi se omogućilo rasterećenje ovog putnog pravca i povećala protočnost, planirano je ukidanje postojećeg ukrštaja u nivou i uspostavljanje saobraćajnice Nova 47 sa denivelisanim ukrštajem sa železničkom prugom.

Po izgradnji navedenog denivelisanog ukrštaja, i ukidanju postojećeg, planirana Ulica Nova 47 postala bi deo Državnog puta IIB reda 319. Takođe, planirana obilaznica oko Batajnice, sada delimično izvedena, će po svojoj izgradnji preuzeti ulogu državnog puta IIA reda 100 Horgoš – Beograd. Ulica Nova 47 ja planirana kao dvosmerna, minimalne širine regulacije od 16 metara.

Ovim planom zadržava se namena stanovanja data Planom detaljne regulacije naselja Batajnica, kao i data pravila građenja, za zonu stanovanja S1. Usled promene regulacije saobraćajnice Ulica Nova 47, menja se položaj građevinskih linija u zoni stanovnja S1 tako da se na istočnoj strani građevinska linija Ulice nova 47 poklapa sa regulacionom linijom i granicom katastarske parcele. Sa zapadne strane se građevinska linija zadržava na poziciji koja je definisana Planom detaljne regulacije naselja Batajnica. Na ovaj način  minimalno se vrše izmene  planiranih namena u odnosu na one date planom koji se menja.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774293-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-batajnica-za-deo-ulice-nova-47_2/