Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE I-XIX) – (I FAZA – 1. ETAPA) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By 12. maja 2021.Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

Javni uvid u Nacrt plana obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)  od 12.5. do 15.6. 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Ul. kraljice Marije 1, zaključno sa 15.6.2021. godine.

Izmene i dopune plana generalne regulacije predstavljaju prvu fazu planskog rešenja u skladu sa odlukom kojom je definisana mogućnost faznog donošenja u cilju kontinualnog planiranja, praćenja i ažuriranja načina sprovođenja i definisanja smernica za realizaciju Plana generalne regulacije.

Predmet prve faze Izmene i dopune PGRBGD – I faza – 1. etapa predstavlja izmena i dopuna tekstualnog dela i odgovarajućih grafičkih priloga u skladu sa inicijativama Vlade Republike Srbije za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti, odnosno prenamenu lokacije za visokoškolsku ustanovu i sporske objekte i komplekse u površine za stanovanje, kao i za izgradnju BIO Kampusa visokoškolskih ustanova sa komplementarnim sadržajima uz Ulicu vojvode Stepe, odnosno prenamenu lokacije za komplekse posebne namene i sporske objekte i komplekse.

Granicom Izmene i dopune PGRBGD – I faza – 1.etapa obuhvaćeno je područje dela katastarske opštine Novi Beograd, površine oko 10,3 hektara i dela katastarske opštine Kumodraž, površine oko 7,9 hektara.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782762-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradjevinskog-podrucja-sedista-jedinice-lokalne-samouprave—grad-beorad/