Javni uvid u nacrt PDR dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun, sa Izveštajem o strateškoj proceni

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 25. maja do 23. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Termin javne sednice o navedenom Nacrtu plana biće određen nakon ukidanja Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Službeni glasnik RS”, broj 66/20).

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 23. junom 2020. godine.

Inicijativom za izradu Plana detaljne regulacije dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda predložila je transformaciju postojećeg izgrađenog tkiva, zadržavanjem postojeće regulacije saobraćajnica (u meri u kojoj je to moguće), planiranje novih saobraćajnica i u okviru njih planiranje infrastrukturne opremljenosti predmetnog prostora, kao i obezbeđenje potrebnih kapaciteta objekata javnih službi.

Od primarne ulične mreže u obuhvatu plana nalazi se Bačka ulica, u rangu ulice drugog reda, koja povezuje Ugrinovačku i Prvomajsku ulicu, a sve ostale saobraćajnice unutar predmetnog područja, su deo sekundarne ulične mreže i imaju ulogu opsluživanja sadržaja na mikrolokacijskom nivou.

U okviru komunalnih površina i objekata predviđena je lokacija za gradske pijace na kojoj se mogu nalaziti pijačni trg sa tezgama i nastrešnicom, prateći trovinski sadržaji, pomoćne prostorije u funkciji osnovne namene kao što su: hladnjače i magacini, magacin za mobilijar, pomoćne prostorije, sanitarna i veterinarska inspekcija i uprava pijace.

Planirano je pet lokacija za objekte predškolskih ustanova, kao i tri depandansa predškolskih ustanova, a u ovim objektima biće moguć smeštaj za oko 2000 dece. Za učenike osnovnoškolskog uzrasta predviđa se smeštaj u okviru dva planirana objekta osnovnih škola kapaciteta oko 1700 učenika.

U okviru ostalog građevinskog zemljišta predviđaju se površine za stanovanje, mešovite gradske centre i površine za komercijalne sadržaje.

Više informacija:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773188-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-podrucja-izmedju-ugrinovacke-backe-ulice-i-novosadskog-puta-t6-gradska-opstina-zemun-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/