Skip to main content

Javni uvid u nacrt PDR područja centra Banovog brda, opština Čukarica

By 10. septembra 2018.Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 10. septembra do 10. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. novembra 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 10. oktobra 2018. godine.

Plan detaljne regulacije područja centra Banovog brda nalazi se na javnom uvidu u Gradskoj upravi Grada Beograda. Kao prioritet za razvoj centra Banovog brda definišu se sadržaji kulture, centralnih i javnih funkcija, kao i različitih vrsta delatnosti koje će omogućiti punu funkcionalnu zaokruženost i celovitost centra. Planom je predviđena transformacija i uređenje postojećeg devastiranog izgrađenog tkiva u centralnoj zoni Banovog brda i unapređenje standarda stanovanja i poslovanja definisanjem adekvatne socijalne infrastrukture, saobraćajne i infrastrukturne opremljenosti područja, obogaćivanjem i upotpunjavanjem sadržaja kulture kroz rekonstrukciju postojećeg objekta Kulturnog centra Čukarica.

Područje PDR-a zauzima površinu od blizu 19 hektara na delu teritorije opštine Čukarica. U okviru plana predviđene su javne površine za saobraćajnice, objekte i komplekse javnih službi, kao i površine ostalih namena za stanovanje, mešovite gradske centre i komercijalne sadržaje. Takođe, predviđena je i izgradnja javne garaže na poziciji postojećeg parkirališta „Čukarica“ na Šumadijskom trgu. U cilju zaštite i očuvanja kulturnog dobra utvrđeni su uslovi i mere zaštite spomenika kulture Zgrada u Turgenjevljevoj ulici broj 1. Zgrada je sagrađena 1935. godine kao porodična kuća beogradskog lekara Radomira Ćirkovića. Pored vlasnika, u njoj su stanovali Lazar Kočović i Petruša Kočović-Zorić, a već od 1936. godine zgrada postaje mesto sastajanja i boravka istaknutih članova Komunističke partije Jugoslavije.

Primarnu uličnu mrežu čini Kirovljeva ulica, u rangu ulice prvog reda. Preko Kirovljeve ulice (odnosno Visoke i Paštrovićeve), u smeru ka centru grada predmetni prostor se povezuje sa Savskom magistralom i Radničkom ulicom, koje predstavljaju jedan od uvodnih pravaca u grad. Ostale saobraćajnice u obuhvatu plana su, kao i u postojećem stanju, deo sekundarne ulične mreže. Planiraju se u rangu pristupnih i sabirnih ulica uz poštovanje planirane namene i postojeće parcelacije.

U okviru granice plana nema primarne vodovodne mreže gradskog sitema, tako da je zastupljena samo distributivna mreža, dok je teritorija plana nedovoljno pokrivena kanalizacijom gradskog tipa. Planiraju se novi kanali atmosferske kanalizacije minimalnog prečnika Ø300mm i kanalizacija upotrebljenih voda minimalnih prečnika Ø250mm, sa priključenjem na odgovarajuće postojeće recipijente.

 

 

Više informacija:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1752336-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-centra-banovog-brda-cukarica/