Javni uvid u Nacrt PDR područja između privredne zone „Autoput” i aerodroma „Nikola Tesla”, Gradska opština Novi Beograd

By 1. februara 2021. Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID U Nacrt plana detaljne regulacije područja između privredne zone „Autoput” i aerodroma „Nikola Tesla”, Gradska opština Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID obaviće se od 1. februara do 5. marta 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska br. 79.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 25. marta 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave, u Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska br. 79.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 5. martom 2021. godine.5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Plan detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i Aerodroma „Nikola Tesla“, treba da definiše površine javne i ostale namene i pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, kao i da odredi kapacitete izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora i investicionim potencijalima. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 256 hektara.

Prostor se nalazi severno od zaštitnog koridora Aerodroma „Nikola Tesla“. Sa južne strane je Surčinska ulica u rangu ulice prvog reda, a sa severne strane je saobraćajnicca 2a-2a koja je takođe ulica prvog reda. Ostale planirane saobraćajnice, unutar predmetnog područja, su deo sekundarne ulične mreže i planiraju se u rangu pristupnih i sabirnih ulica, a planom su određene i saobraćajnice sa obostranim biciklističkim stazama.

Teritorija pripada Centralnom i Batajničkom kanalizacionom sistemu. Kanalisanje područja sprovodi se po separacionom načinu odvođenja atmosferskih i upotrebljenih voda. U okviru granice plana, a ni u neposrednoj blizini nema izgrađene gradske kanalizacione mreže, što znači da izgradnji kanalizacione mreže na ovom području mora da prethodi kako izgradnja neosrednih recipijenata tako i izradnja i puštanje u rad nizvodnih recipijenata.

Na području se planiraju tri lokacije za objekte predškolskih ustanova, sa maksimalnim kapacitetom za po 270 korisnika, zatim dve lokacije za objekte osnovne škole, ukupnog kapaciteta od 1600 učenika, kao i jednog objekta za ustanovu primarne zdravstvene zaštite. Planira se i izgradnja objekata za smeštaj starih osoba i radne jedinice centra za socijalni rad, a za sve objekte javnih službi biće obavezna verifikacija idejnih rešenja na Komisiji za planove Skupštine grada Beograda.

Planirane su i površine za sportsko-rekreativne komplekse koji su namenjeni za treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na nacionalnom i međunarodnom nivou. U okviru ostalog građevinskog zemljišta predviđene su površine za porodično stanovanje, mešovite gradske centre i komercijalne sadržaje.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779348-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-izmedju-privredne-zone-autoput-i-aerodroma-nikola-tesla-gradska-opstina-novi-beograd_2/