Javni uvid u Nacrt PDR područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske („IMT”), Novi Beograd – I faza

By 11. oktobra 2021. Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda JUP

JAVNI UVID obaviće se od 11. oktobra do 10. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 2. decembra 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 10. novembrom 2021. godine.

Prva faza Plana detaljne regulacije područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske („IMT“) obuhvata prostor između ulica Jurija Gagarina, Omladinskih brigada, kompleksa „Airport City“, Zemunske ulice, kompleksa „Movem“, lesnog odseka, zaštitne zone dalekovoda i planirane saobraćajnice Nova 4, uključujući i samu saobraćajnicu. Cilj izrade plana je definisanje namene površina i pravila uređenja i građenja na prostoru bivših fabrika „IMT“ i „FMO“, kroz sagledavanje prostornih mogućnosti predmetne lokacije, njenog neposrednog i šireg okruženja, tako da se optimalno iskoriste potencijali ovog prostora i omogući efikasno i održivo korišćenje gradskog građevinskog zemljišta. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 47,8 hektara.

Površine javne namene planiraju se za saobraćajnice, infrastrukturne objekte i komplekse i objekte i komplekse javnih službi. Površine ostale namene su namenjene za stanovanje, mešovite gradske centre i za komercijalne sadržaje.

Planiraju se tri lokacije za objekte predškolskih ustanova maksimalnog kapaciteta 270 korisnika, kao i četiri depandansa predškolskih ustanova. Ukupan planirani kapacitet predškolskih ustanova u obuhvatu plana iznosi 1160 dece.

Za smeštaj učenika osnovno-školskog uzrasta obezbeđene su lokacije u okviru dva planirana objekta osnovnih škola, i to ukupnog kapaciteta od 1680 učenika, raspoređenih u 56 odeljenja. Određena rezerva u kapacitetu planiranih osnovnih škola će služiti za prihvat dela populacije dece školskog uzrasta u okviru šireg gravitacionog područja.

Objekat primarne zdravstvene zaštite – Ogranak Doma zdravlja Novi Beograd, koji se nalazi u Ulici Omladinskih brigada br. 104 zadržava se na postojećoj lokaciji.

Više informacija:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1787709-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-izmedju-ulica-jurija-gagarina-i-zemunske-imt-novi-beograd—i-faza_2/