Javni uvid u nacrt PDR privredne zone uz Severnu tangentu

JAVNI UVID U Nacrt plana detaljne regulacije privredne zone uz Severnu tangentu, severno od naselja Ovča, Gradska opština Palilula, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 17. juna do 16. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 8. avgusta 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 16. jula 2019. godine.

U toku je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije privredne zone uz Severnu tangentu, severno od naselja Ovča, Gradska opština Palilula, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu. Granicom Plana obuhvaćen je deo teritorije gradske opštine Palilula, prostor između granice Plana detaljne regulacije za saobraćajnicu Severna tangenta od saobraćajnice T6 do Pančevačkog puta-sektor 2 (deonica od Zrenjaninskog puta-M 24.1 do Pančevačkog puta M 1.9) („Sl. List grada Beograda“, br. 24/10) i granice Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samoupravegrad Beograd (celine I-XIX) („Sl. List grada Beograda“, br. 20/16, 97/16, 69/17 i 97/17), sa vezama saobraćajnica i infrastrukture do postojeće, odnosno planirane mreže. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 105 ha.

Ciljevi izrade Plana su: stvaranje planskog osnova za realizaciju planiranih namena u skladu sa savremenim potrebama, tehnologijama i uslovima zaštite životne sredine, aktiviranje lokacije koja je od velikog interesa za ulaganje, privođenje nameni neizgrađenog građevinskog zemljišta, definisanje površina javne i ostale namene, definisanje kapaciteta za realizaciju planiranih sadržaja u skladu sa smernicama plana šireg područja, definisanje pravila uređenja i građenja, opremanje zemljišta saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.
U okviru javnih površina planiraju se saobraćajnice, infrastrukturni objekti i kompleksi, zelene površine i vodne površine. Površine ostalih namena planiraju se za privredne zone.

Više informacija

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1761636-javni-uvid-u-nacrt-pdr-privredne-zone-uz-severnu-tangentu-severno-od-naselja-ovca-gradska-opstina-palilula-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/