Skip to main content

Javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije Bloka 13, gradska opština Novi Beograd

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (u suterenu) od 1. novembra do 1. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu) 14. decembra 2017. godine.u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 1. decembra 2017. godine.

Nacrt plana detaljne regulacije Bloka 13 u Novom Beogradu nalazi se na javnom uvidu od 1. novembra do 1. decembra 2017. godine. Cilj izrade plana je definisanje potencijala Bloka 13 za transformaciju, odnosno rekonstrukciju i izgradnju objekata u tipologiji otvorenog bloka, definisanje javnog interesa i stvaranje uslova za unapređenje korišćenja postojećih sadržaja.

Tokom 2016. godine sproveden je konkurs na kome su dobijena urbanističko-arhitektonska rešenja, kojima je određen odnos novog objekta, koncertne dvorane (na temeljima ranije započetog Muzeja revolucije) prema spomeniku kulture Palata Saveznog izvršnog veća, Dunavu i postojećem zelenilu. Konkursni radovi su bili osnov za formulisanje planskog rešenja u delu Bloka 13, a nacrt plana daje mogućnost raspisivanja javnog međunarodnog arhitektonskog konkursa za objekat koncertne dvorane, u cilju definisanja najboljeg rešenja za takav objekat.

Površina plana je oko 47 hektara i obuhvata deo teritorije gradske opštine Novi Beograd između Bulevara Mihaila Pupina, Ulice Ušće, Bulevara Nikole Tesle i regulacije servisne saobraćajnice ka Bloku 12. Površine javne namene planirane su za objekte državne administracije i ustanova kulture od nacionalnog značaja, zatim za infrastrukturne objekte, kao i za javne saobraćajne površine.

Palata „Srbija“ kao objekat reprezentativnog kompleksa državnih organa – centar republičkog značaja, ostaje inkorporirana u parkovski uređen prostor, dok su temelji Muzeja revolucije planirani za uklanjanje i na tom prostoru se planira objekat koncertne dvorane, koji će imati osnovne karakteristike prvonagrađenog rešenja sa konkursa. Uz sadržaje koncertne dvorane predviđeni su i prateći komercijalni sadržaji. Kapaciteti predviđeni prvonagrađenim rešenjem podrazumevaju oko 27.000m2 bruto razvijene građevinske površine kulturnih sadržaja koncertne dvorane, oko 19.000m2 komercijalnih sadržaja i oko 29.000m2 podzemnih etaža, sa oko 1.000 planiranih parking mesta.

Planske aktivnosti u Bloku 13 započete su izradom prvog posleratnog Generalnog urbanističkog plana Beograda 1950. godine. Osnovno polazište predstavljale su „Rukovodne ideje za projektovanje Novog Beograda“ Nikole Dobrovića iz 1946. godine. Ključna postavka ovog plana bila je izgradnja modernog grada na levoj obali Save, Novog Beograda, kao glavnog grada Federacije prema principima savremenog urbanizma zasnovanim na Le Korbizijeovim načelima Atinske povelje.

 Više informacija