JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA BLOKOVA 18A I 69, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PREDMETNOG PLANA

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 29. juna do 28. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 27. avgusta 2020. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 28. julom 2020. godine.

Područje Plana detaljne regulacije dela blokova 18a i 69, gradska opština Novi Beograd, pripada centralnoj zoni Beograda i predstavlja kontaktnu zonu gradskog jezgra sa savskom obalom. Potencijal prostora je u činjenici da su najvećim delom evidentirane neuređene zelene površine, kao i poslovni kompleksi građevinskih firmi koji su neuređeni i zapušteni. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 13 ha.

Delovi blokova 18a i 69 se nalaze unutar mreže i na raskršću saobraćajnica visokog ranga u sistemu saobraćaja grada (auto-put, Ulica Jurija Gagarina, Ulica Savski nasip, UMP, železnička pruga) što predstavlja izvesno ograničenje u smislu formiranja građevinskih celina i ostvarivanja pristupa, ali i potencijal zbog dobre povezanosti sa ostalim delovima grada.

U postojećem stanju, najveći deo teritorije plana čine neizgrađene i neuređene površine, građevinska industrija, drumska i železnička mreža. Dosadašnji način korišćenja zemljišta je neadekvatan, kako sa ekološkog tako i sa ekonomskog aspekta. Lokacija je dobro pozicionirana i saobraćajno povezana sa sadržajima u okruženju i šire.

Pored planiranog uređenja saobraćajnice Savski nasip i njenog povezivanja sa ulicama Jurija Gagarina i Vladimira Popovića, na području plana predviđena je i realizacija komercijalnih sadržaja, što će pratiti infrastrukturno opremanje kao i aktiviranje slobodnog prostora za javne sadržaje. Realizacija planiranih zelenih površina značiće doprinos zaštiti životne sredine od zagađenog vazduha i buke, omogućiće se vizuelna zaštita kontaktnih zona kao i bioekološko i estetsko oblikovanje prostora.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774446-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-blokova-18a-i-69-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/