Skip to main content

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela područja istočno od spoljne magistralne tangente (SMT-a), Gradske opštine Zvezdara i Palilula sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 9. septembra do 8. oktobra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu),  12. novembra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Granicom plana obuhvaćen je deo teritorije Gradske opštine Zvezdara (delovi KO Mali Mokri Lug i KO Mirijevo), deo teritorije Gradske opštine Palilula (deo KO Slanci) i deo teritorije Gradske opštine Grocka (delovi KO Vinča i KO Kaluđerica).

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 8. oktobrom 2019. godine.

Plan detaljne regulacije dela područja istočno od Spoljne magistralne tangente (SMT-a), gradske opštine Palilula i Zvezdara ima za cilj da se kroz sagledavanje prostornih mogućnosti lokacije, njenog neposrednog i šireg okruženja, kao i ograničenja – prisustvo aktivnih klizišta, nemogućnost zasnivanja kanalizacionog sistema za odvođenje atmosferskih i upotrebljenih voda na delu teritorije severno od Smedrevskog puta, optimalno iskoriste mogućnosti ovog prostora i omogući efikasno korišćenje građevinskog zemljišta. Površina plana iznosi 282 hektara.

Područje povezuje tri stambena naselja – Mirijevo, Kaluđericu i Mali Mokri Lug i ima povoljan saobraćajni položaj u odnosu na Bulevar kralja Aleksandra – Smederevski put. Sa zapadne strane, područje Plana tangira planirana trasa Spoljne magistralne tangente koja ima za cilj da rastereti centralno područje grada od tranzitnog i teretnog saobraćaja. Vezu ulične mreže u obuhvatu plana sa saobraćajnicom Spoljna magistralna tangenta moguće je ostvariti samo preko planiranih denivelisanih priključaka, na pozicijama ulica Mihaila Bulgakova i Smederevski put.

Za stanovnike područja planiraju se novi kompleksi i objekti javnih službi. Predviđene su četiri predškolske ustanove za smeštaj oko 1200 dece. Na dve lokacije su planirane osnovne škole za oko 1570 učenika. Pored toga, planirana je i lokacija za ustavu primarne zdravstvene zaštite, kao i lokacija za ustanovu socijalne zaštite.

Na površinama ostale namene planira se izgradnja stambenih objekata, mešovitih gradskih centara, komercijalnih sadržaja i zelenih površina, a deo plana biće namenjen za privredno-komercijalnu zonu. Izradom plana će se povećati atraktivnost područja za stanovanje, s obzirom da će područje biti opremano novom saobraćajnom i infrastrukturnom mrežom, kao i objektima socijalne infrastrukture, a stvoriće se i planski osnov za razvoj privredne zone u skladu sa savremenim potrebama, tehnologijama i uslovima zaštite životne sredine.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764345-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-istocno-od-spoljne-magistralne-tangente-smt-a-gradske-opstine-zvezdara-i-palilula/