Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE KOMERCIJALNE ZONE IZMEĐU ULICA: JABLANIČKE, VINOGRADSKOG VENCA I KOMPLEKSA DEČJE USTANOVE, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

By 12. maja 2021.Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

Javni uvid u Nacrt plana obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)  od 12.5. do 10.6. 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Ul. kraljice Marije 1, zaključno sa 10.6.2021. godine.

Za područje Plana detaljne regulacije komercijalne zone između ulica: Jablaničke, Vinogradskog venca i kompleksa dečje ustanove, gradska opština Čukarica, izrađena je Programsko-prostorna analiza, čiji su autori arhitekte Darko Marušić i Milenija Marušić, i koja je u najvećoj mogućoj meri implementirana u nacrt plana. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je dao saglasnost da Prostorno-programska analiza arhitekata Darka i Milenije Marušić bude ugrađena u plansko rešenje.

Planirane su površine za saobraćajnice, površine za objekte i komplekse javnih službi, zelene površine, površine za sportske objekte i komplekse i površine za stanovanje za projekte stanogradnje koje pokreće grad Beograd i/ili Republika Srbija. Sa aspekta zaštite kulturnih dobara i u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima predmetni prostor se nalazi u okviru prostorno kulturno-istorijske celine Cerak vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) koja je utvrđena za kulturno dobro.

U granici plana predviđeno je zadržavanje postojećih autobuskih linija koje saobraćaju Jablaničkom ulicom i ulicom Vinogradski venac, kao i zadržavanje pozicija postojećih stajališta. Planira se ukupno 175 parking mesta u regulaciji javnih saobraćajnih površina, a od ukupnog broja parking mesta minimalno 5% biće obezbeđeno za osobe sa posebnim potrebama.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782948-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-komercijalne-zone-izmedju-ulica-jablanicke-vinogradskog-venca-i-kompleksa-decje-ustanove-gradska-opstina-cukarica/