Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA „RADIOFAR”, GRADSKA OPŠTINA SURČIN sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

By 28. septembra 2020.12 oktobra, 2020Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 28. septembra do 28. oktobra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska 79.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 19. novembra 2020. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima zainteresovanim licima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska 79.
U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 28. oktobrom 2020. godine.

Plan detaljne regulacije naselja „Radiofar“, Gradska opština Surčin, treba da definiše površine javne i ostale namene i pravila uređenja i građenja na prostoru naselja, saobraćajno i infrastrukturno opremanje i kapacitete izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora i investicionim potencijalima. Osnovna ograničenja izgradnje sadržana su u samom geografskom položaju naselja „Radiofar“, nedaleko od Auto-puta „E 75“, u neposrednom kontaktu sa Privrednom zonom „Auto-put“, odnosno u blizini Aerodroma „Nikola Tesla“, čija je granica zaštitne zone pomerena na rastojanje od 500 metara od poletno-sletne staze. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 166 hektara.

Koncept ulične mreže za naselje zasniva se na planu generalne regulacije. Planom se predviđa zadržavanje postojećih trasa autobuskih linija, ali i produženje i uspostavljanje novih trasa, uz izgradnju terminusa javnog prevoza u naselju. Duž javnih saobraćajnih površina planirani su drvoredi, kao i biciklističke staze u više ulica u naselju.

Na površini od oko 1,5 hektara planirana je izgradnja gradske pijace. Za zelene površine planirane su odvojene građevinske parcele za park i skver, ukupne površine blizu dva hektara. U naselju su predviđene lokacije za izgradnju četiri vrtića za prihvat oko 900 dece, a na po jednoj lokaciji su planirani osnovna škola, ustanova primarne zdravstvene zaštite sa ustanovom socijalne zaštite, kao i ustanova kulture.

U okviru površina ostalih namena predviđeno je porodično stanovanje, dok su mešoviti gradski centri planirani uz ulice Svetog Save, Federika Felinija, Nemanjinu, Vasilija Ostroškog, kao i u delovima nekoliko blokova. Sportsko-rekreativni kompleks površine oko  8000 m2 je planiran u bloku 10.

 

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1776353-javni-uvid-u-nacrt-pdr-naselja-radiofar-surcin-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja/