JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA ROSPI ĆUPRIJA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

By 2. decembra 2019. Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 2. decembra do 10. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 6. februara 2020. godine, u 13 časova.U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 10. januarom 2020. godine.

Plan detaljne regulacije naselja Rospi ćuprija ima za cilj stvaranje planskih mogućnosti za transformaciju i uređenje postojećeg devastiranog izgrađenog tkiva sa unapređenjem  standarda stanovanja i poslovanja, zatim podizanje nivoa saobraćajne opremljenosti unutar naselja i obezbeđenje kapaciteta tehničke infrastrukture za  planiranu izgradnju, kao i definisanje površina javne i ostalih namena sa pravilima uređenja i građenja.

U okviru granice plana nalazi se Slanački put, koji od raskrsnice sa Višnjičkom ulicom do denivelisanog ukrštaja sa Spoljnom magistralnom tangentom postaje magistralna saobraćajnica, kao i Mirijevski bulevar koji dobija rang ulice prvog reda. Sa istočne strane područja nalazi se planirana saobraćajnica Spoljna magistralna tangenta, a sa severne strane Višnjička ulica koja umesto ulice drugog reda dobija rang magistrale.

Planom su obezbeđene površine za javne komplekse i službe, i to tri lokacije za predškolske ustanove, dve lokacije su predviđene za osnovne škole, a za potrebe stanovnika ovog područja obezbeđena je i lokacija za jednu ustanovu primarne zdravstvene zaštite. U okviru ostalog građevinskog zemljišta planirane su površine za stanovanje, i to zona višeporodičnog stanovanja – sanacija neplanski formiranih blokova, kao i transformacija privrednih i drugih kompleksa. Pored toga, planirane su površine za mešovite gradske centre i komercijalne sadržaje.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1767936-javni-uvid-u-nacrt-pdr-naselja-rospi-cuprija-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja_2/