Skip to main content

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja Rakovica selo, Gradska opština Voždovac

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

J.P. NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP JAVNI UVID obaviće se od 29. novembra do 29. decembra 2021. godine. svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulice 27. marta 43-45 (u suterenu). JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Uliici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 17. februara 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 29. decembrom 2021. godine.

Ciljevi izrade plana su stvaranje osnova za realizaciju planiranih namena u skladu sa savremenim potrebama, tehnologijama i uslovima zaštite životne sredine, definisanje površina javnih i ostalih namena i pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, opremanje zemljišta saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, definisanje pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, sanacija geološki nestabilnih terena i definisanje planiranih namena u zoni zaštite dalekovoda. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 217 hektara.

Površine javnih namena planirane su za mrežu saobraćajnica, za infrastrukturne objekte i komplekse, zelene površine, šume, vodne površine i površine za objekte i komplekse javnih službi, kao i površine za sportske objekte i komplekse. Površine ostalih namena opredeljene su za površine za stanovanje, komercijalne sadržaje, verske objekte i komplekse, kao i za ostale zelene površine.

Predškolske ustanove planirane su na tri lokacije, za smeštaj 880 dece. Smeštaj 1380 dece školskog uzrasta planiran je na tri lokacije, od čega su na dve predviđeni novi objekti, a postojeća Osnovna škola „Jajinci“ planirana je za rekonstrukciju i dogradnju. Na području se planiraju ustanova primarne zdravstvene zaštite, radna jedinica ustanove socijalne zaštite, ustanova kulture, vatrogasni punkt i sportsko-rekreativni kompleks, namenjen za rekreativne aktivnosti stanovništva, treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na lokalnom nivou.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.