Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije područja uz Ugrinovačku ulicu, u delu između ulica Bosanske i Novogradske, gradska opština Zemun

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u od 19. avgusta do 19. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9  do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu),  17. oktobra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 19. septembrom 2019. godine.

Plan detaljne regulacije  područja uz Ugrinovačku ulicu, u delu između ulica Bosanske i Novogradske, gradska opština Zemun ima za cilj određivanje površina javne i ostale namene, saobraćajno i infrastrukturno opremanje područja i utvrđivanje pravila uređenja i građenja prostora u skladu sa planiranim kapacitetima izgradnje.

Planirane površine javnih namena obuhvataju mrežu saobraćajnica, javni parking, zelene površine – skver i površine za objekte i komplekse javnih službi – predškolske ustanove. U okviru ostalog građevinskog zemljišta planirane su površine za stanovanje, mešovite gradske centre, komercijalne sadržaje, kao i površine za zonu privredno-komercijalnih delatnosti.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763489-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-uz-ugrinovacku-ulicu/