Skip to main content

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije stambenog naselja uz groblje Lešće, gradske opštine Palilula i Zvezdara

JAVNI UVID obaviće se u periodu od 26. avgusta do 26. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 24. oktobra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 26. septembrom 2019. godine.

Plan detaljne regulacije stambenog naselja uz groblje Lešće ima za cilj određivanje površina javnih i ostalih namena, pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, uređenje postojećeg vodotoka Balabanovac, kao i definisanje kapaciteta izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 139 hektara.

Na javnom građevinskom zemljištu planirana je izgradnja kombinovane dečije ustanove na dve lokacije ukupnog kapaciteta 540 dece predškolskog uzrasta, dok su za osnovne škole planirane još dve lokacije ukupnog kapacitete 1440 osnovaca. Planirano je da u ove škole mogu da idu i deca iz kontaktnog područja, prvenstveno naselja „Višnjičko polje“.

U okviru ostalog građevinskog zemljišta predviđa se izgradnja porodičnih stambenih objekata, mešovitih gradskih centara, komercijalnih i privrednih sadržaja. Na zelenim površinama koje pripadaju ostalom građevinskom zemljištu data je mogućnost ekstenzivne proizvodnje hrane bez upotrebe veštački sintetizovanih materija, organska proizvodnja hrane, proizvodnja poljoprivrednog i/ili ukrasnog bilja, formiranje vrtova, bašti i baštenskih kolonija (urbanih bašti). Baštenske kolonije predstavljaju skup malih obradivih površina sa zajedničkim prostorima (staze i infrastruktura), koje se izdaju u zakup zainteresovanim licima/porodicama. Namenjene su organskom gajenju povrća, voća i cveća.

U granicama predmetnog područja planirana je regulacija Vrelkog potoka, odnosno potoka Balabanovac. Sa leve strane korita (gledano u pravcu tečenja) rezervisan je prostor za komunalnu stazu širine 3,5 metra za održavanje potoka i fekalnog kolektora. Na delovima gde potok prolazi ispod saobraćajnica planira se njegovo zacevljenje.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763751-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-stambenog-naselja-uz-groblje-lesce/