Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA NASELjE VELIKO SELO, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

By 1. septembra 2020.24 septembra, 2020Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 1. septembra do 1 oktobra 2020. godine., svakog radnog dana od 900 do 1800 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 22. Oktobra 2020. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 1200 do 1800 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 1.oktobrom 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za naselje Veliko Selo, gradska opština Palilula je definisanje površina javnih i ostalih namena, pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, definisanje kapaciteta izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora, planskim i infrastrukturnim uslovljenostima i investicionim potencijalima, kao i uređenje postojećeg vodotoka Velikoselskog potoka. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 146 hektara.

Površine javnih namena planirane su za mrežu saobraćajnica, vodne površine, površine za objekte i komplekse javnih službi, dok su površine ostalih namena opredeljene za površine za stanovanje, površina za komercijalne sadržaje, površina za verske objekte i komplekse, poljoprivredne i zelene površine. Sportski objekti i kompleksi mogu imati javnu ili ostalu namenu.

U okviru granice plana nalazi se kulturno dobro Stara mehana u Beogradskoj ulici, a status prethode zaštite uživaju crkva Svetog arhiđakona Stefana u Teslinoj ulici i arheološki lokalitet „Staro groblje” sa ostacima iz poznog srednjeg veka. Stara mehana u Velikom Selu podignuta je u prvim decenijama XIX veka, u vreme intenzivnog trgovačkog prometa sa Austrijom, dok je Crkva Svetog arhiđakona Stefana u Velikom selu izgrađena 1834. godine, materijalom posle rušenja Slanačkog manastira 1833. godine, posvećenog takođe, Svetom arhiđakonu Stefanu.

Planom su definisane mere koje se moraju poštovati prilikom svih faza u procesu sprovođenja.

Koncept ulične mreže u okviru plana zasniva se na Planu generalne regulacije Beograda. Predviđeno je zadržavanje postojeće trase autobuske linije koja opslužuje predmetni prostor, a ostavlja se mogućnost reorganizacije mreže linija u skladu sa razvojem saobraćajnog sistema, kroz povećanje i promenu prevoznih kapaciteta na postojećim linijama, uspostavljanje novih i reorganizaciju mreže postojećih linija. U obuhvatu plana potrebno je izgraditi i rekonstruisati objekte i mrežu vodovoda i kanalizacije.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1775462-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-naselje-veliko-selo-gradska-opstina-palilula/