JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA NOVO NASELjE OVČA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

By 15. januara 2020. Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 15. januara do 14. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 12. marta 2020. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 14. februarom 2020. godine.

Plan detaljne regulacije za novo naselje Ovča prostire se na 119 hektara i treba da doprinese povećanju atraktivnosti ovog područja, ambijentalnih vrednosti i standarda stanovanja, kao i da zaokruži prostorno-funkcionalne i oblikovne transformacije ovog dela Gradske opštine Palilula.

Planom su određene četiri lokacije za predškolske ustanove za smeštaj 1100 dece, na dve lokacije su predviđene osnovne škole za ukupno 1560 učenika, a jedna lokacija je određena za srednjoškolsku ustanovu za 720 učenika. U bloku broj 17 predviđena je izgradnja jednog objekta za ustanovu primarne zdravstvene zaštite, a u bloku broj 33 planiran je objekat doma za stara lica sa dnevnim centrom za boravak i druženje starih. Za ustanovu kulture planirana je građevinska parcela u bloku 19 površine 0,58 hektara, a sportsko-rekreativni kompleks planiran je u bloku 22 i namenjen je za rekreativne aktivnosti stanovništva, treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na lokalnom nivou.

Pravilima građenja u zoni porodičnog stanovanja treba uvesti red u neplanski formirane blokove. Predviđeno je da u prizemljima objekata budu dozvoljeni komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti koji ne ugrožavaju životnu sredinu i ne stvaraju buku, a maksimalni procenat zastupljenosti komercijalnih sadržaja na građevinskoj parceli je 20%. U novim stambenim blokovima biće dozvoljena izgradnja  jednog stambenog i jednog pomoćnog objekata u okviru dozvoljenih parametara i poštujući pravila za rastojanja između objekata. U zoni komercijalnih sadržaja planira se izgradnja objekata niske spratnosti.

Koncept ulične mreže zasniva se na planu generalne regulacije za grad Beograd, a prema strateškim planovima razvoja biciklističkog saobraćaja, planirane su jednosmerne staze duž ulica Put za Ovču i Lole Ribara. Pored navedenih trasa planirane su i jednosmerne staze u regulaciji ulica Stanka Paunovića, Nova 9, Nova 16 i Lička 1.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769422-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-novo-naselje-ovca/