Skip to main content

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za novu Kumodrašku ulicu od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 11. juna do 11. jula 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu),  26. jula 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. jula 2018. godine.

Izradi ovog Plana pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za novu Kumodrašku ulicu, od Ustaničke ulice do Darvinove ulice, Gradska opština Voždovac („Službeni list grada Beograda“, br. 89/14) koju je Skupština grada Beograda donela na sednici održanoj 28.novembra 2014. godine, a na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Osnovni cilj izrade Plana detaljne regulacije je stvaranje planskog osnova za realizaciju Nove kumodraške ulice, na potezu od Ustaničke do Darvinove ulice, na teritoriji gradske opštine Voždovac.

Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 9,03 ha. U okviru Plana predviđene su površine javne namene: mreža saobraćajnica i zelene površine u regulaciji saobraćajnice; a u okvriru površina ostalih namena planirani su: komercijalni sadržaji, stanovanje i zelene površine.

Javni uvid je moguć do 11. jula 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1748128-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-komercijalne-zone-uz-ibarsku-magistralu-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/