JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU UNUTRAŠNjEG MAGISTRALNOG POLUPRSTENA (UMP), ULICE DRAGOSLAVA SREJOVIĆA, ZVEZDARSKE ŠUME I ULICE LjUBICE LUKOVIĆ, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID obaviće se od 26. aprila 2021. godine do 28. maja 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 24. juna 2021.godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom, u zgradi Gradske uprave, Ulica 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 28. 5. 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Teritorija Plana detaljne regulacije za područje između Unutrašnjeg magistralnog poluprstena, Ulice Dragoslava Srejovića, Zvezdarske šume i Ulice Ljubice Luković ima veliki potencijal, s obzirom na morfološke karakteristike terena gde postoji denivelacija od 75 metara kroz nekoliko platoa, kao i zbog vizure prema Dunavu i Gardošu. Osnovna ograničenja prostora su: veliki broj neplanski izgrađenih objekata komercijalne i stambene namene, zona zaštite postojećeg nadzemnog voda (35 kV) i geološke karakteristike terena. Površina plana je oko 36 hektara.

U površinama javne namene planiraju se saobraćajne i zelene površine i sportsko-rekreativni komleks, zatim predškolska ustanova i depadans, kao i ustanove socijalne zaštite i kulture. Zadržavaju se kompleksi i objekti Vojnomedicinskog centra Karaburma i Studentskog doma Patris Lumumba, kao i infrastrukturni kompleksi javnih komunalnih preduzeća „Beograd put“ i „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

U obuhvatu ostalog građevinskog zemljišta predviđaju se površine za stanovanje, komercijalne sadržaje i mešovite gradske centre. Planirani sportsko-rekreativni kompleksi namenjeni su za rekreativne aktivnosti stanovništva, treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na lokalnom nivou, kao i za izvođenje nastave fizičkog obrazovanja dece i omladine.

Planom detaljne regulacije unaprediće se način korišćenja prostora, a posebno u pogledu povećanja atraktivnosti područja kroz izgradnju šetališta sa trgovima i vidikovcima na delu od Volgine ulice do kružnog toka kod Bogoslovije, duž kompleksa Beograd puta.

Više informacija na linku:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782392-javni-uvid-u-plan-detaljne-regulacije—unutrasnji-magistralni-poluprsten-ulica-dragoslava-srejovica-zvezdarske-suma-i-ulica-ljubice-lukovic_2/