Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za sportski kompleks na Zvezdari, gradska opština Zvezdara

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 19. avgusta do 19. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20.spratu), 17. oktobra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, zaključno sa 19. septembrom 2019. godine.

Plan detaljne regulacije za sportski kompleks na Zvezdari treba da odredi površine javnih i ostalih namena, pravila uređenja i građenja, saobraćajno i infrastrukturno opremanje prostora, kao i kapacitet izgradnje u skladu sa mogućnostima i ograničenjima prostora. Površina plana iznosi oko 11,5 hektara, a u obuhvatu plana predviđene su površine za sportske objekte i komplekse, površine za stanovanje, komercijalne sadržaje, zelene površine, kao i mreža javnih saobraćajnica sa pripadajućom infrastrukturom.

Na površinama namenjenim za sport moguća je izgradnja fudbalskih terena, otvorenih terena za rukomet, mali fudbal, košarku, odbojku, tenis i sl., ali i zatvorenih sportskih sala i poligona. U okviru kompleksa moguća je realizacija pomoćnih sportskih prostorija (svlačionice, sanitarne prostorije, magacini sportske opreme), javnih službi (sportski klubovi, sportske škole, sportska ambulanta) i komercijalnih delatnosti (trgovina i ugostiteljstvo) kao pratećih sportskih sadržaja.

S obzirom da na području plana danas ne postoje objekti kojima se zadovoljavaju potrebe za smeštajem dece predškolskog uzrasta, datim rešenjima se predlažu površine za smeštaj dece u okviru depandansa predškolske ustanove za 80 dece. Za decu školskog uzrasta postoji osnovna škola u neposrednoj blizini, kao i ustave primarne zdravstvene zaštite. U okviru ostalog građevinskog zemljišta, planirane su zone mešovitih gradskih centara u zoni srednje spratnosti i komercijalnih sadržaja u zoni niske spratnosti.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763488-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-sportski-kompleks-na-zvezdari/