JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU SA ELEMENTIMA DETALjNE RAZRADE II FAZE PRVE LINIJE METRO SISTEMA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

By 7. novembra 2022. Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

JAVNI UVID obaviće se od 7. novembra do 8. decembra 2022. godine. svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 22. decembra 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 8. decembrom 2022. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Predmet izrade plana je detaljna razrada druge faze prve linije metro sistema i izmena i dopuna pravila uređenja i građenja generalnog dela PGR-a šinskih sistema, a u vezi sa drugom fazom prve metro linije u kojoj je promenjen način vođenja trase, što je prouzrokovalo devijaciju trase u zoni od Pančevačkog mosta do naselja Mirijevo.

Razvoj metro sistema u Beogradu zasniva se na kombinovanom pristupu, jer metro sistem treba da reši postojeće saobraćajne probleme i obezbedi kvalitetniju realizaciju mobilnosti stanovništva, ali i da bude generator razvoja gradskog tkiva i pojedinih gradskih pravaca.

Rešenje metro sistema u ovom planu dato je na osnovu rešenja iz Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom metro linija 1 i 2 i na osnovu tehničkih rešenja iz Idejnog projekta druge faze prve linije. Ovim planom detaljno se razrađuju nadzemne zone koje su namenjene izgradnji objekata metro sistema i nalaze se neposredno uz trasu ili na samoj trasi druge faze prve metro linije.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798039-javni-uvid-u-nacrt-pgr-sinskih-sistema-u-beogradu_2/