Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA VAN OBUHVATA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

By 28. februara 2022.Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 28. februara do 11. aprila 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 19. maja 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Palilula, Takovska br. 12.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 11. aprilom 2022. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Granicom Plana su obuhvaćene celokupne teritorije katastarskih opština Besni fok, Komareva humka, Lepušnica i deo KO Kovilovo, ukupne površine oko 27.000 hektara. Najveći deo ovog prostora zauzima poljoprivredno zemljište, namenjeno primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, na početku izrade plana 2012. godine delom u državnom vlasništvu, delom u vlasništvu PKB Korporacije, dok je manjim delom privatno. U međuvremenu je izvršena vlasnička transformacija, tako što je Poljoprivredna korporacija Beograd (PKB) prodata kompaniji „Al Dahra Srbija“.

Celokupno područje Plana se nalazi u okviru MZ Padinska skela na kome se, pored privrednih kompleksa nalaze i naselja Padinska skela, Kovilovo, Glogonjski rit, Jabučki rit, Besni fok, Vrboski i Dunavac, u kojima živi oko 10.450 stanovnika. Naselja su nastala početkom 20. veka za potrebe smeštaja radnika koji su radili na melioraciji Pančevačkog rita.

U obuhvatu plana definisane su dve zone, građevinsko područje i prostor izvan građevinskog područja. Planirano građevinsko područje zauzima površinu od 2.7 hektara odnosno 9,8% ukupne teritorije plana i u okviru njegovih granica planom je određeno građevinsko zemljište za javne namene i građevinsko zemljište za ostale namene. Granicom građevinskog područja obuhvaćena su postojeća naselja, pojedinačni privredni kompleksi i slobodno neizgrađeno neuređeno zemljište koje se neposredno naslanja na ove prostore, planirano za novu izgradnju.

Teritorija plana izvan građevinskog područja je neizgrađeno zemljište – poljoprivredne površine i zelenilo uz rečna korita (forlandi Dunava i Tamiša) i kanala Karaš, pojedinačni postojeći i planirani proizvodni kompleksi u funkciji primarne poljoprivrede, zatim zone i grupacije parcela individualnog ruralnog stanovanja izvan naselja, udaljene od saobraćajnica i postojeće pojedinačne kvalitetne šumske komplekse, ukupne površine oko 24.7 hektara, odnosno 90,2% teritorije plana.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1792268-javni-uvid-u-nacrt-pgr-za-podrucje-gradske-opstine-palilula-van-obuhvata-generalnog-urbanistickog-plana-beograda_2/