Skip to main content

Javni uvid u plan detaljne regulacije za Novi kumodraški kolektor – III faza (od retenzije „Kumodraž 1“ do Nove kumodraške ulice)

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA NOVI KUMODRAŠKI KOLEKTOR – III FAZA (OD RETENZIJE „KUMODRAŽ 1” DO NOVE KUMODRAŠKE ULICE), GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PREDMETNOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 8. aprila do 13. maja 2019 godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX. spratu), 30. maja 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 13. maja 2019. godine.

Skupština grada Beograda donela je 2010. godine odluku o izradi plana detaljne regulacije za Novi kumodraški kolektor. Prve dve faze plana usvojene su u ranijem periodu, a sada je u toku izrada treće faze, od retenzije „Kumodraž 1“ do Nove kumodraške ulice.

Novi kumodraški kolektor je neophodan kako bi se rešio hidrotehnički problem nedovoljnog kapaciteta postojećeg Starog kumodraškog kolektora opšteg tipa. Takođe, Novi kumodraški kolektor treba da odvede atmosferske vode u Novi mokroluški kolektor, a fekalne vode u Stari mokroluški kolektor opšteg sistema. Do sada su sve vode, putem postojećeg Starog kumodraškog kolektora opšteg tipa, odlazile u Stari mokroluški kolektor.

Ranije urađen Generalni projekat evakuacije kišnih i upotrebljenih voda sa sliva Mokroluškog potoka do Autokomande, sa posebnim osvrtom na Kumodraški sliv, dao je osnovni koncept uređenja sliva. Projektom je predviđena izgradnja Novog kumodraškog kolektora i dve retenzije na Kumodraškom potoku „Kumodraž 1“ i „Kumodraž 3“, kao i regulacija Kumodraškog potoka. Za potrebe izrade prve dve faze plana  urađen je Idejni projekat za Kumodraški kišni kolektor sa retenzijom R1, koji je obuhvatio celu trasu Novog kumodraškog kolektora. Takođe, u ranijem periodu je urađen Idejni projekat Kumodraškog kišnog kolektora – deonica od retenzije R1 do Vitanovačke ulice, koji je predstavljao polazni osnov za izradu ovog plana.

Plan će predstavljati osnov za izgradnju Novog kumodraškog kolektora, koji će trajno rešiti hidrotehničko uređenje kumodraškog sliva na ovom potezu i istovremeno obezbediti povećanje kapaciteta postojećeg Starog kumodraškog kolektora.

Više informacija

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759493-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-novi-kumodraski-kolektor—iii-faza/