Javni uvid u Plan detaljne regulacije za područje između UMP-a i ulica Veljka Dugoševića, Pančine i Svetog Nikole

JAVNI UVID  U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU UNUTRAŠNjEG MAGISTRALNOG POLUPRSTENA (UMP-A) I ULICA VELjKA DUGOŠEVIĆA, PANČINE I SVETOG NIKOLE, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 22. aprila do 27. maja 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu) 20. juna 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br.1, najkasnije do 27. maja 2019. godine.

U toku je javni uvid u Plan detaljne regulacije za područje između Unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP-a) i ulica Veljka Dugoševića, Pančine i Svetog Nikole, gradska opština Zvezdara. Odluku o izradi plana donela je Skupština grada Beograda 2016. godine na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 10 hektara i na ovom prostoru su planirane površine javne i ostale namene. U okviru javnih površina planiraju se saobraćajnice, infrastrukturni objekti, zelene površine i kompleksi javnih službi. Površine ostalih namena planiraju se za stanovanje, mešovite gradske centre i za komercijalne sadržaje.

Saobraćajnice Veljka Dugoševića, Svetog Nikole, Pančina, Mite Rakića, Uroša Trojanovića i Mileta Jakšića planiraju se u rangu pristupnih i sabirnih ulica uz poštovanje postojeće parcelacije. Trase autobuskih linija koje saobraćaju Severnim bulevarom i Ulicom Veljka Dugoševića neće se menjati, a zadržavaju se i postojeća stajališta.

U obuhvatu plana registrovana je vodovodna i kanalizaciona mreža koja je delimično nestandarnih dimenzija i prilikom rekonstrukcije potrebno je da se primene važeći standardi i propisi beogradskog vodovoda i kanalizacije.

Postojeći objekti i kompleksi javnih službi, kao što su osnovna škola i specijalizovani obrazovni centar zadržavaju svoju namenu i omogućava se eventualna rekonstrukcija i dogradnja tih objekata u cilju proširenja kapaciteta. S obzirom da se u neposrednom okruženju već nalaze predškolski objekti, smeštaj dece predškolskog uzrasta iz obuhvata ovog plana može da se organizuje za oko 80 korisnika u okviru objekta Osnovne škole „1300 kaplara“.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759868-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-podrucje-izmedju-unutrasnjeg-magistralnog-poluprstena-i-ulica-veljka-dugosevica-pancine-i-svetog-nikole/