Javni uvid u prvu fazu plana detaljne regulacije Topčiderske reke

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE TOPČIDERSKE REKE SA PLANIRANIM REGULACIJAMA I AKUMULACIJAMA, GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, RAKOVICA I VOŽDOVAC (I FAZA) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 27. maja do 25. juna 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 11. jula 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 25. juna 2019. godine.

U toku je javni uvid prve faze plana detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama. Prva faza plana obuhvata deo Čukaričkog rukavca, Topčidersku reku od ušća do potoka Palanka, kao i potoke: Kijevski, Sikijevac i Bela reka. Površina obuhvata prve faze plana je oko 91 hektar.
Vodotok Topčiderske reke je regulisan na potezu od njenog ušća u reku Savu do Patinog majdana u Resniku. Sliv Topčiderske reke je izduženog oblika, dužine oko 30 kilometara i širine oko 6 kilometara, sa površinom od 148 kvadratnih kilometara.
Leve pritoke Topčiderske reke su: Kijevski potok, Lugovi, Markovića potok, Sikijevac, Milojkin potok, Šindrov potok, Bela reka sa Hajdučkim potokom, Palanka sa Dućevcom i Ciganskim potokom, Brđanski, Šutilovački, Duboki i Kovinski potok. Desne pritoke su: Kaljavi potok sa potokom Jelezovac, Rakovički potok, Pinosavski, Pariguz, Ripanjska reka, Prečica, Dragušica, Smrdanski, potok Ripe i Grabovac.
Takođe, postoje i brojni bezimeni povremeni potoci koji se, kako izgradnja dolinom Topčiderske reke napreduje, sve više gube. Tamo gde je nelegalna gradnja izraženija javljaju se bujice pri većim kišama, koje nanose štete i legalnim i nelegalnim objektima.
Ukupni ciljevi izrade plana u prvoj i drugoj fazi su stvaranje osnova za regulisanje Topčiderske reke i njenih pritoka: Kijevski potok, potok Sikijevac, Bela reka, potok Palanka, Dućevac, Prečica, Zbeg, Hajdučki potok i planski nedefinisanog dela Rakovačkog potoka, zatim sprovođenje mera aktivne i pasivne zaštite od plavljenja u dolini Topčiderske reke, definisanje trase fekalnih kolektora u dolinama vodotokova u cilju povezivanja naselja na gradski kanalizacioni sistem i definisanje trase vodovoda Ø400mm za potrebe naselja Ripanj.

Više informacija
http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1760865-javni-uvid-u-nacrt-pdr-topciderske-reke-sa-planiranim-regulacijama-i-akumulacijama-go-savski-venac-rakovica-i-vozdovac-i-faza_2/