Javni uvid u urbanistički plan retenzije „Lasta“ i Mokroluškog kišnog kolektora

By 20. februara 2018. Planovi u izradi

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije retenzije „Lasta” i mokroluškog kišnog kolektora od retenzije „Lasta” do kolektora u Ulici Stefana Prvovenčanog, Voždovac i Zvezdara, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), od 14. februara do 19. marta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 29. marta 2018. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 19. marta 2018. godine.

U toku je javni uvid u Plan detaljne regulacije retenzije „Lasta“ i Mokroluškog kišnog kolektora, od retenzije „Lasta“ do postojećeg Mokroluškog kišnog kolektora u ulici Stefana Prvovenčanog. Plan je potreban kako bi se zaštitili nizvodni delovi sliva Mokroluškog potoka imajući u vidu dalju urbanizaciju doline Mokroluškog potoka.

Izgradnjom retenzionog prostora na lokaciji „Lasta“ ublažio bi se poplavni talas sa uzvodnog dela sliva Mokroluškog potoka. Izgradnjom novog kišnog kolektora rasteretiće se Stari mokroluški kolektor opšteg sistema i omogućiti prihvatanje atmosferskih voda sa sliva Malog i Velikog Mokrog Luga i evakuacija kišnih voda ka Mokroluškom kišnom kolektoru, čime bi se upotrebljene vode i deo razblaženih atmosferskih voda Centralnog kanalizacionog sistema – Savski sliv, povezale na kolektor Interceptor i uputile prema budućem postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda „Veliko selo“.

Površina obuhvaćena planom iznosi oko 6,5 hektara i u njegovim granicama se nalaze: ulazne građevine postojećeg Mokroluškog kišnog kolektora i Starog mokroluškog kolektora,  nova deonica Mokroluškog kišnog kolektora, prečnika 2,2 metra, u dužini od 1985 metara,  regulacija Mokroluškog potoka od ulivne građevine Starog Mokroluškog kolektora opšteg sistema do brane retenzije „Lasta“,  brana retenzije „Lasta“ na Mokroluškom potoku (pregrada„Lasta“ sa retenzionim bazenom),  postojeći fekalni kanal iz pravca naselja Veliki Mokri lug, kao i priključci komunalnih staza, za potrebe pristupa objektima na trasi novog gornjeg Mokroluškog kišnog kolektora i retenziji „Lasta“, na postojeću i planiranu saobraćajnu mrežu.

Usvajanjem ovog plana detaljne regulacije stvorili bi se uslovi za izradu tehničke dokumentacije i izgradnju predmetnog retenzionog prostora i novog kišnog kolektora.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1745582-javni-uvid-u-pdr-retenzije-lasta-i-mokroluskog-kisnog-kolektora-od-retenzije-lasta-do-kolektora-u-ulici-stefana-prvovencanog-vozdovac-i-zvezdara-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni_2/