Skip to main content

Javno nadmetanje za lokaciju „Marina Dorćol“

By 14. avgusta 2019.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je oglas o otuđenju građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol“. Početni iznos cene na javnom nadmetanju biće 3,8 milijardi dinara, koliko iznosi procenjena tržišna vrednost zemljišta na lokaciji površine 4 hektara. Pored iznosa koji bude postignut na javnom nadmetanju, u budžet grada biće uplaćen i doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta koji će budućem investitoru biti obračunat za objekte koje planira da gradi. Prijave za učešće se podnose do 12. septembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Prema planu detaljne regulacije lokacija se nalazi u zoni predviđenoj za komercijalne delatnosti i stanovanje, a pored ovih objekata obavezna je i izgradnja uređenih zelenih površina sa drvoredom, koje moraju biti u javnom korišćenju. Maksimalna bruto površina objekata koji se grade na lokaciji je 76.000 kvadratnih metara. Na tehničku dokumentaciju za sve objekte i sadržaje koji se budu gradili saglasnost će davati Komisija za planove Skupštine grada Beograda. Takođe, budući investitor će morati da se pridržava uslova nadležnih institucija u pogledu zaštite okoline spomenika kulture Termoelektrana „Snaga i svetlost“, kako se ne bi ugrozile njene vrednosti.

Grad Beograd će, preko Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, obezbediti pristup kompleksu preko dve javne saobraćajnice koje su planirane sa zapadne strane kompleksa, dok će obaveza investitora biti da izgradi sve komunalne instalacije u okviru kompleksa radi povezivanja sa javnom infrastrukturom. Obaveza investitora će biti da izgradi obaloutvrdu oko planiranog bazena marine/privezišta i uredi privezište za čamce, koje će potom predati Gradu Beogradu, kao i da o svom trošku rekonstruiše kran stare centrale i crpnu stanicu.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raskinula je pre dve godine ugovor sa dotadašnjim zakupcem jedne od najskupljih gradskih lokacija. Zemljište je dato u zakup 2006. godine radi izgradnje komercijalnog i stambenog prostora, sa sportskim objektom, pratećim saobraćajnicama, kao i pešačkim i zelenim površinama. Rešenjem gradonačelnika iz 2016. godine investitoru je prestalo pravo zakupa i godinu dana kasnije zakupac je sporazumno raskinuo ugovor sa Direkcijom, čime je grad mogao da započne aktivnosti na pripremanju lokacije za sadašnji oglas o otuđenju.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol“, Opština Stari grad