Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Batajnici

By 3. juna 2021.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je dva oglasa o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u gradskom naselju Batajnica. Prijave za učešće podnose se do 6. jula, a oba javna nadmetanja održaće se sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Jedan oglas o javnom nadmetanju odnosi se na zemljište površine 511 kvadratnih metara, koje se nalazi u Ulici braće Vojinović, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 1877/5 KO Batajnica. Prema urbanističkom planu, lokacija je opredeljena za izgradnju objekta individualnog stanovanja. Lokacija je bila oglašena za otuđenje početkom ove godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 2.403.613,18 dinara.

Drugi oglas o javnom nadmetanju odnosi se na zemljište površine 1046 kvadratnih metara, koje se nalazi između ulica Save Radovanovića i Romske, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1901/2 KO Batajnica. Prema urbanističkom planu, lokacija se nalazi u površinama planiranim za individualno stanovanje. Lokacija je takođe bila oglašena za otuđenje početkom ove godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 4.920.116,22 dinara.

Na svakoj pojedinačnoj loakciji zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planom detaljne regulacije i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun