Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Batajnici

By 28. decembra 2020.30 decembra, 2020Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Batajnici. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 28. januara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 511 kvadratnih metara nalazi se u Ulici braće Vojinović, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 1877/5 KO Batajnica. Lokacija je obuhvaćena Planom detaljne regulacije naselja Batajnica, opština Zemun („Sl. list Grada Beograda“, br. 71/2016), prema kome je zemljište opredeljeno za izgradnju objekta individualnog stanovanja. Pristup lokaciji predviđen je neposredno iz Ulice braće Vojinović.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 5879,68 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za površinu kompleksa od 511 kvadratnih metara ukupno iznosi 3.004.516,48 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planom detaljne regulacije i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Batajnica, opština Zemun