Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Barajevu

By 30. novembra 2021.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, na području GO Barajevo. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 28. decembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje je ponuđeno zemljište površine 18.833 kvadratna metra, koje se nalazi u privrednoj zoni uz Lipovički put, u naselju Trebež. Prema planskom dokumentu, na lokaciji je moguća izgradnja poslovno-proizvodnih, magacinskih i poslovno-stambenih objekata. Pristup lokaciji ostvaruje se sa Lipovičkog puta, a predmet otuđenja su katastarske parcele br. 43/4 i 43/12 KO Barajevo.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta i za površinu kompleksa od 18.833 kvadratna metra ukupno iznosi 52.394.574,88 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru lokacije koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa Programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u privrednoj zoni uz Lipovački put