Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 40 u Novom Beogradu

By 22. septembra 2021.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Bloku 40 u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. oktobra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 6235 kvadratnih metara nalazi se između Bulevara heroja sa Košara, železničke pruge i Ulice Tošin bunar, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela br. 2184/6 KO Novi Beograd. Lokacija se prema planskom dokumentu nalazi u površinama pratećih komercijalnih sadržaja, gde nije dozvoljena stambena izgradnja, a u području koje se sprovodi neposrednom primenom pravila građenja PGR-a, izradom urbanističkog projekta. Pristup lokaciji je iz Bulevara heroja sa Košara.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta i iznosi 58.792,10 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za površinu kompleksa od 6235 kvadratnih metara ukupno iznosi 366.568.743,50 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa važećim planskim dokumentom i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Bloku 40