Skip to main content

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 41a u Novom Beogradu

By 25. januara 2021.Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Bloku 41a u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. februara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 2548 kvadratnih metara nalazi se u južnom delu Bloka 41a, između trase Unutrašnjeg magistralnog poluprstena i železničke pruge, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela br. 2229/13 KO Novi Beograd.. Lokacija je obuhvaćena Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I-XIX) („Sl. list grada Beograda“, br. 20/16, 97/16, 69/17 i 97/17), prema kome se lokacija nalazi u površinama planiranim za komercijalne sadržaje. Pristup lokaciji je iz Bulevara heroja sa Košara, sa zapadne strane parcele.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti zemljišta i iznosi 53.974,54 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za površinu kompleksa od 2548 kvadratnih metara ukupno iznosi 137.527.127,92 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa važećim urbanističkim planom i programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 41a u Novom Beogradu