Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Karpoševoj ulici na Čukarici

By 23. maja 2022. Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Karpoševoj ulici. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 21. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Karpoševoj ulici na Čukarici, na građevinskoj parceli GP-17, koju čini katastarska parcela broj 10415 KO Čukarica površine 262 kvadratna metra. Parcela se nalazi u zoni transformacije porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u  višeporodično stanovanje, a sprovodi se  neposrednom primenom pravila građenja PGR-a. Sa višeporodičnim stanovanjem kompatibilni su komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti. Na parceli se može graditi i samo višespratna kolektivna garaža.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 83.176,43 dinara po kvadratnom metru, tako da je ukupan početni iznos za otuđenje zemljišta 21.792.224,66 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za građevinsku parcelu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora je da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, mreže i objekte toplifikacije i gasifikacije i drugo. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planskim dokumentom i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Karpoševoj ulici na Banovom brdu, Gradska opština Čukarica